Shëlbuesi

Një kremtim për Pashkën

Bashkohuni me ne në një koncert të veçantë për të kremtuar Shëlbuesin, Jezu Krishtin.