Dashuria e Perëndisë

Perëndia është një Atë i dashur në Qiell dhe Ai i do fëmijët e Tij përsosurisht. Ai na deshi përpara se ta donim Atë dhe prova e dashurisë së Tij është kudo.

Mënyra se si Perëndia e tregon dashurinë e Tij

Nëpërmjet Bekimeve të Tij

Ne mund ta shohim dashurinë e Perëndisë në bekimet që Ai na jep. Që nga bukuria e botës deri te njerëzit në jetën tonë, Perëndia është duke na dhënë vazhdimisht dhurata të mëdha e të vogla për shkak se Ai na do.

Nëpërmjet të Tjerëve

Nganjëherë do të na pushtojë një ndjenjë në çaste plot paqe. Shpesh kur jemi jashtë në natyrë, kur bëjmë një lutje ose kur u shërbejmë të tjerëve, ne do ta përjetojmë këtë ndjenjë. Ajo ndjenjë është dashuria e Perëndisë.

Nëpërmjet Birit të Tij, Jezusit

Një nga veprat më të mëdha të dashurisë së Perëndisë për ne, ishte të dërgonte Birin e Tij, Jezusin, në tokë. Nëpërmjet mësimeve dhe hirit të Jezusit, ne mund ta ndiejmë dashurinë e Perëndisë, të marrim falje dhe të mësojmë se si t’i duam njerëzit rreth nesh.

Të Ndiejmë dashurinë e Perëndisë

Kërkoni Paqe

Në një botë të rrëmujshme, diçka aq e brishtë dhe e shenjtë sa dashuria e Perëndisë mund të jetë e vështirë të dallohet. Dashuria e Perëndisë është më e lehtë të gjendet kur ne krijojmë çaste për ta gjetur atë.

Lutuni

Perëndia është një Atë i dashur në Qiell, i cili i do fëmijët e Tij dhe dëshiron t’i dëgjojë ata. Ne mund të lutemi që të kërkojmë ndihmë në jetën tonë dhe mund të lutemi që ta ndiejmë dashurinë e Tij. Nëse i kërkoni Perëndisë që ta ndieni dashurinë e Tij ndaj jush dhe jeni të duruar për atë përgjigje, ajo do të vijë.

Shfaquni dashuri të tjerëve

Bibla na mëson se teksa jetojmë në paqe me njëri-tjetrin, ne mund ta ndiejmë dashurinë e Perëndisë. Në fakt, dashuria ndaj të tjerëve na ndihmon të kuptojmë dashurinë e Perëndisë për ne. Teksa i duam dhe u shërbejmë të tjerëve, ne do ta ndiejmë dashurinë që po kërkojmë nga Perëndia.

Të mësuarit rreth dashurisë së Tij

Ne mund të mësojmë rreth dashurisë së Perëndisë duke e studiuar fjalën e Tij. Teksa e lexojmë Biblën dhe Librin e Mormonit, ne mësojmë se gjatë gjithë historisë, Perëndia nuk ka reshtur kurrë së dashuri popullin e Tij. Kjo mund të na ndihmojë ta dallojmë dashurinë e Perëndisë në vetë jetën tonë.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Kërkojeni Tani