Fuqia e Lutjes

Perëndia është Ati juaj i dashur në Qiell. Si fëmija i Tij, ju mund të luteni dhe t’i kërkoni Atij ndihmë dhe udhërrëfim. Ju mund ta përdorni fuqinë e Perëndisë për të gjetur zgjidhje ndaj sfidave në jetën tuaj.

Përvoja me lutjen nga jeta reale

Dy mënyra për të përfituar më shumë prej lutjes

1. Kërkoni ndihmë

Misionarët janë gati t’ju mësojnë se si të luteni dhe si t’i dalloni përgjigjet e Perëndisë ndaj lutjeve tuaja.

2. Kërkoni te shkrimet e shenjta

Libri i Mormonit, ashtu si Bibla, na mësojnë rreth Perëndisë, lutjes dhe Jezu Krishtit. Teksa e lexoni Librin e Mormonit, ju mund të mësoni se si ta ndërtoni besimin që të mund të merrni nga fuqia e Perëndisë.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Kërkojeni Tani