Si të Lutemi

Lutja është më e thjeshtë nga sa mund ta mendoni. Perëndia është atje dhe do t’i dëgjojë dhe do t’u përgjigjet lutjeve tuaja.

Katër hapa drejt lutjes

Perëndia është Ati juaj i dashur në Qiell dhe Ai dëshiron të dëgjojë nga ju. Ju mund të zgjateni drejt Tij duke iu lutur Atij. Si fëmija i Tij, ju mund t’i kërkoni Atit tuaj Qiellor ndihmë dhe udhërrëfim në jetën tuaj.

Lutja mund të bëhet me zë ose në mendje. Ju mund të flisni me Perëndinë ashtu siç do të bënit me çdo person tjetër. Fjalët tuaja nuk kanë përse të jenë shprehëse ose të mësuara përmendsh. Është më e rëndësishme ta hapni zemrën dhe të mos ngurroni. Besoni se Ai është pranë dhe po ju dëgjon, pasi Ai vërtet po e bën atë. Besoni se Ai do t’ju ndihmojë, pasi Ai do ta bëjë atë.

Lutja është një nga dhuratat më të vyera që keni marrë nga Ati juaj i dashur Qiellor.

1. Fillojeni lutjen tuaj

Përpara se të filloni, gjeni një vend të qetë ku ndiheni rehat. Një mënyrë e mirë për të filluar është t’i drejtoheni Perëndisë me emër. Ju mund të provoni frazat “I dashur Perëndi”, “I dashur Atë Qiellor”, “Ati ynë që je në qiell” ose thjesht “Perëndi”.

2. Bëni një bashkëbisedim me Perëndinë

Flisni me zemër dhe shprehini shpresat e dëshirat tuaja si dhe shqetësimet e problemet tuaja. Ju mund t’i kërkoni Atij ndihmë, drejtim, falje ose shërim. Çfarëdo të keni në mendje, paraqitjani Atij, duke pranuar se dituria dhe koha e Tij janë më të madhërishme se tuajat. Ju mund ta pyetni Atë çfarë dëshiron Ai për ju.

Shprehini Perëndisë ndjenjat tuaja rreth të tjerëve. Ju mund të luteni për nevojat e tyre ose të kërkoni mënyra se si mund t’i doni dhe t’i ndihmoni ata.

Shprehini Perëndisë vlerësimin për të gjitha bekimet në jetën tuaj. Edhe sfidat mund të jenë një bekim. Kjo na ndihmon të ndihemi të përulur, gjë që i mban zemrat dhe mendjet tona më të hapura ndaj përgjigjeve të Perëndisë.

3. Mbylleni lutjen tuaj

Pasi të keni thënë gjithçka që donit të thoshit, ju mund ta mbyllni lutjen tuaj duke thënë: “Në emrin e Jezu Krishtit, amen”.

Ne e bëjmë këtë sepse Jezusi na urdhëroi të luteshim në emrin e Tij dhe çdo gjë që bëjmë, duhet të bëhet në emrin e Tij.

4. Veproni sipas dëshirave tuaja të drejta

Ka urtësi në frazën: “Lutuni sikur gjithçka të varej nga Zoti, pastaj punoni sikur gjithçka të varej nga ju”. Shpesh marrim udhërrëfim dhe ndihmë nga Perëndia pikërisht në procesin e veprimit.

Kur të Lutemi

Nuk ka diçka të tillë si lutja me tepri. Perëndia dëshiron të dëgjojë nga ju kur jeni të lumtur apo të trishtuar ose thjesht nëse keni nevojë për dikë me të cilin të bisedoni. Mund të luteni sa herë ta ndieni [dëshirën për lutje] ose sa herë që keni nevojë. Në fakt, nëse nuk e ndieni të luteni ose ju duket sikur Perëndia nuk dëshiron të dëgjojë nga ju, ai mund të jetë një nga rastet më të mira për t’u lutur.

Lutuni vetëm dhe me të tjerë

Ju duhet të flisni me Perëndinë individualisht dhe rregullisht. Por lutuni edhe me të tjerë – gjatë shërbesave të adhurimit, përpara një vakti dhe në lutje familjare. Një person zakonisht e bën lutjen në emër të grupit ndërkohë që të tjerët dëgjojnë me respekt, mendojnë për fjalët që thuhen dhe tregojnë miratimin e tyre duke thënë “Amen” në fund të lutjes.

Lutuni gjatë gjithë ditës

Te Psalmeve 55:17, mbreti David tha se lutej “në mbrëmje, në mëngjes dhe në mesditë”. Rastet tipike për lutje vetjake janë kur e filloni ditën në mëngjes, përpara çdo vakti ushqimi dhe përpara se të shkoni në shtrat në darkë. Por nuk ka kurrë një kohë të gabuar për t’u lutur. Perëndia është gjithmonë duke dëgjuar, ndaj ne mund të “lut[emi] pa pushim” (1 Thesalonikasve 5:17).

Lutuni për rrethana të veçanta

Ka raste kur kërkohen lutje shtesë – si një lutje për shërim, për mbrojtje ose për nevoja të ngutshme. Agjërimi (mosngrënia dhe mospirja e qëllimtë për një periudhë kohe) i ndërthurur me lutje ndihmon për t’i treguar Perëndisë sinqeritetin tuaj dhe siguron forcë shpirtërore.

Do të na pëlqente shumë të luteshim me ju

Marrja e përgjigjeve për lutjet tona

Perëndia premton se kur i drejtohemi Atij në lutje, Ai do të na japë përgjigje dhe udhërrëfim.

Perëndia komunikon me ne nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, në formën e mendimeve dhe ideve të mira ose ndjenjave të paqta e ngushëlluese. Kur i ndiejmë ato gjëra, do të thotë që Perëndia po na jep zemër, po na tregon të vërtetën dhe po na jep udhërrëfim.

Çdo njeri do ta ndiejë Shpirtin e Shenjtë në mënyrën e vet. Te Bibla, shpesh përshkruhet si “një shushuritje e ëmbël” (shih 1 Mbretërve 19:11–12) saqë duket pothuajse si pëshpëritje në mendjen tuaj.

Shpesh, Perëndia u përgjigjet lutjeve tona nëpërmjet të tjerëve. Perëndia mund të vendosë njerëz në jetën tonë në çastin e duhur, të cilët mund të japin përgjigje ose të jenë përgjigjja të cilën e kemi kërkuar. Ne gjithashtu mund të marrim përgjigje për lutjet duke lexuar se çfarë kanë dhënë mësim profetët në Bibël dhe në Librin e Mormonit. Kur lutemi dhe i lexojmë këto libra, Shpirti i Shenjtë mund të na japë ide dhe drejtim të individualizuar. Gjetja e kohës për ta studiuar fjalën e Tij është gjithashtu një mënyrë se si ne mund t’i tregojmë Perëndisë se dëshirojmë vërtet një përgjigje prej Tij.

Mësoni se çfarë thotë Libri i Mormonit rreth lutjes

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Bibla na nxit të lutemi, teksa jep shumë shembuj dhe këshilla mbi mënyrën se si ta bëjmë këtë:

Marku 11:24

“Prandaj po ju them: Të gjitha ato që ju kërkoni duke lutur, besoni se do t’i merrni dhe ju do t’i merrni.”

Kolosianëve 4:2

“Ngulmoni në të lutur, duke ndenjur zgjuar në të me falendërim.”

Jakob [Bibël] 5:16

“Rrëfeni fajet njeri tjetrit dhe lutuni për njeri tjetrin, që të shëroheni; shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt.”

1 Gjon 5:14

“Kjo është siguria që kemi përpara tij: nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotëson.”

Kur Jezu Krishti po i nxiste dishepujt e Tij që të luteshin, Ai bëri një lutje si shembull për ta. Kjo u bë e njohur si Lutja e Zotit dhe ne mund të lutemi duke përdorur të njëjtin model. Ne fillojmë duke iu drejtuar Perëndisë e duke i treguar mirënjohje, pastaj duke kërkuar për gjërat që kemi nevojë, përpara se ta mbyllim lutjen tonë me frazën “amen”. Ju mund të gjeni një rrëfim të kësaj si te Mateu 6:9–13 dhe te Lluka 11:1–4.

Ka shumë mënyra të ndryshme se si të lutemi. Mund të lutemi vetëm ose si familje. Mund të bëjmë lutje gjatë vakteve ushqimore, përpara se të flemë, si gjënë e parë në mëngjes, ose kurdoherë në fakt. Gjëja e rëndësishme është që të gjejmë kohën për t’ia shprehur sinqerisht mirënjohjen tonë Perëndisë dhe t’i kërkojmë ndihmë Atij.

Përveç lutjes, meditimi mund të na ndihmojë ta përqendrojmë mendjen tonë te Perëndia dhe të na ndihmojë ta ndiejmë Shpirtin. Në atë kuptim, meditimi është një formë lutjeje.