Ndjekja e Jezu Krishtit

Kush është Jezu Krishti? Jezusi është Shpëtimtari i botës. Ndërsa e ndjekim Atë, ne gjejmë paqe dhe lumturi më të madhe në jetë.

Jezusi është Biri i Perëndisë

Ati ynë Qiellor dërgoi Birin e Tij, Jezu Krishtin, që të vuante për mëkatet e të gjithëve që do të jetonin në këtë tokë në mënyrë që ne të mund të marrim falje. Ky flijim në emrin tonë ishte i mundur për shkak të hyjnisë së Jezusit dhe jetës së Tij të përsosur. 

Jezusi ishte kryemësues dhe shërbëtor i të gjithëve, por Ai ishte pafundësisht më shumë sesa kaq. Kur Ai e pyeti Apostullin Pjetër: “Kush thoni se jam unë?”, Pjetri u përgjigj: “Ti je Krishti, Biri i Perëndisë të gjallë” (Mateu 16:15–16).

Jezusi na dha shembullin e përsosur për ta ndjekur

Jezusi jetoi një jetë të përsosur për të na treguar neve rrugën e kthimit për tek Ati ynë Qiellor. Ndonëse asnjëherë nuk mëkatoi, Jezusi prapëseprapë u pagëzua për të treguar bindjen e Tij ndaj Perëndisë dhe për të na mësuar se pagëzimi është një kërkesë për këdo.

Zbuloni se si mund të pagëzoheni
Takohuni me Misionarët

Jezusi është gjithashtu shembulli i përsosur i dashurisë. Gjatë jetës së Tij në tokë, Ai u kujdes për të varfrit, Ai shëroi të verbrit (shih Gjoni 9:1–7), Ai i mirëpriti fëmijët e vegjël (shih Mateu 19:13–14) dhe madje i fali ata që e kryqëzuan Atë. Dashuria e Tij është e pafundme dhe në dispozicion të kujtdo që ka nevojë për të.

Jezusi na mësoi se si të jetojmë dhe t’i trajtojmë të tjerët

Kur ishte vetëm 12 vjeç, Jezusin e gjetën duke u dhënë mësim dijetarëve në tempull (shih Lluka 2:46). Ata u habitën nga njohuria e Tij e madhe. Jezusi vazhdoi të ishte mësuesi më i madh që kishte jetuar ndonjëherë. Ai shpesh përdori shëmbëlltyra, ose histori, për të dhënë mësime të rëndësishme. Këto shëmbëlltyra ishin për njerëz dhe situata të përditshme, që i bëri të lehta për t’u kuptuar. Historitë e Tij ende na prekin në zemër dhe na nxitin ta ndjekim Atë dhe t’u shërbejmë të tjerëve sot.

 

Mësimet e Jezu

Punëtorët në Vresht

Jezusi dha mësim se të gjithë njerëzit besimtarë do të marrin një shpërblim të barabartë në qiell, pavarësisht se sa kohë çdo person ka qenë besnik (shih Mateu 20:1–16).

Shërbëtori që Nuk Fal

Jezusi na mësoi një mësim të rëndësishëm për faljen duke pyetur: “A nuk duhej të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty?” (Mateu 18:33)

Samaritani i Mirë

Jezusi tha se ne duhet ta duam të afërmin tonë. Shëmbëlltyra e Samaritanit të mirë na mëson se i afërmi ynë mund të jetë kushdo, përfshirë të huajt ose armiqtë (shih Lluka 10:25–37).

Djali Plangprishës

Çdo person që kthehet nga Krishti, do të marrë pranimin e Tij të dashur, pavarësisht se çfarë ka bërë ai ose ajo (shih Lluka 15:11–32).

Delja e Humbur

Kur kemi humbur ose jemi të vetmuar dhe kthehemi nga Jezusi, Ai jo vetëm që do të na mirëpresë përsëri, por do të gëzojë si bariu duke thënë: “Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta delen time që më kishte humbur” (Lluka 15:1–6).

Libri i Mormonit gjithashtu përmban mësime të fuqishme për Shpëtimtarin. Gjatë vizitës së Tij në kontinentet e lashta amerikane, Ai u mësoi njerëzve se si të luten, se si të jenë të përulur dhe se si t’i trajtojnë familjet e tyre.

Lexojini mësimet e Jezusit në Librin e Mormonit
Kërkoni një Kopje Falas

Jezusi vuajti dhe vdiq për mëkatet tona

Misioni i Jezusit për të ardhur në tokë ishte që të na shpëtonte nga mëkatet tona. Ai ishte i gatshëm të vuante dhe ta flijonte Veten për të paguar çmimin për mëkatet tona në mënyrë që ne të mund të pendohemi dhe të marrim falje për to.

Në Kopshtin e Gjetsemanit, Jezusi ndjeu peshën e çdo mëkati dhe dhembjeje që ka njohur njerëzimi. Ai vuajti për çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë, gjë që e bëri Atë t’i dilte gjak nga çdo por i trupit (shih Lluka 22:44). Atë e arrestuan, e pështynë, e goditën me kamxhik dhe pastaj e kryqëzuan në kryq. Edhe pse Jezusin po e vriste vetë populli i Tij, Ai i bëri thirrje Perëndisë që të mund të kishte mëshirë për ta (shih Lluka 23:34).

Përgjatë jetës, ne të gjithë do të bëjmë gabime dhe gjëra për të cilat do të na vijë keq. Por për sa kohë i lutemi Atit tonë Qiellor për falje dhe përpiqemi të jemi më të mirë, ne mund të bëhemi të pastër sërish. Ne të gjithë jemi në borxh për dashurinë e madhe të Shpëtimtarit dhe Shëlbuesit tonë, Jezu Krishtit.

Jezusi u ringjall që ne të mund të jetojmë sërish

Tri ditë pas vdekjes së Tij, Jezusi u ngrit nga varri dhe iu shfaq shumë prej miqve dhe ndjekësve të Tij. Ai ishte njeriu i parë që u ringjall. Kjo do të thotë që shpirti i Tij u ribashkua me trupin e Tij të përkryer fizik pas vdekjes së Tij. Për shkak se Jezusi e mposhti vdekjen, ne të gjithë do të ringjallemi një ditë.

Ejani, adhurojeni Shpëtimtarin me ne
Gjejeni një Kishë Pranë Jush

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.