Pyetje të Zakonshme

Më poshtë janë pyetje që bëhen shpesh rreth anëtarëve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Nëse keni pyetje të tjera, do të na pëlqente shumë të organizonim një vizitë nga misionarët te ju.

Besimet e krishtera

Libri i Mormonit

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Porositni Tani

Mënyra e jetesës

Shërbesat në kishë

Ejani, bëhuni pjesë e familjes sonë të kishës
Gjejeni një Kishë Pranë Jush

Jeta e Jezu Krishtit

Natyra e Perëndisë

Lutja

Do të na pëlqente shumë të luteshim me ju
Takohuni me Misionarët

Tempujt dhe martesat

Jeta pas vdekjes

Kapërcimi i Sfidave

Pagëzimi

Zbuloni se si mund të pagëzoheni
Takohuni me Misionarët

Puna misionare