Mësimet e Jezu Krishtit

Jezu Krishti dha mësim shumë gjëra teksa ishte në tokë, më e madhja e të cilave ishte dashuria.

Lumturitë ishin pjesë e rëndësishme e Predikimit në Mal. Ato përmbajnë thelbin e mësimeve të Jezusit dhe u tregojnë të gjithë dishepujve të Tij se si të jetojnë si Ai.

Lumturitë

Lum Skamësit në Frymë

Jezusi jep mësim se mbretëria e qiellit është për ata që përulen.

Mateu 5:3

Lum Ata që Janë Zemërbutë

Atyre që janë të mësueshëm, të durueshëm, të duruar në vuajtje etj., u premtohet se do ta “trashëgojnë tokën”.

Mateu 5:5

Lum Ata që Janë të Mëshirshëm

Jezusi tha: “Jini të mëshirshëm, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm”, që do të thotë se ata që tregojnë mëshirë, do ta marrin atë gjithashtu.

Mateu 5:7

Lum Ata që Përpiqen për Paqen

Jezusi tha se ata që bëjnë paqe me njëri–tjetrin, “do të quhen bij të Perëndisë”.

Mateu 5:9

Lum Ata që Vajtojnë

Jezusi premtoi se ata që vajtojnë dhe kthehen tek Ai, do ta gjejnë ngushëllimin që kërkojnë.

Mateu 5:4

Lum Ata që Janë të Uritur dhe të Etur për Drejtësi

Atyre që kërkojnë drejtësi, u premtohet se do të kënaqen për shkak të dëshirës së tyre plot besim.

Mateu 5:6

Lum Ata që Janë të Pastër në Zemër

Ata që përpiqen fort për të mbajtur mirësi në zemrën dhe mendjen e tyre, Jezusi thotë se “do ta shohin Perëndinë”.

Mateu 5:8

Lum Ata që Janë Përndjekur për Hir të Drejtësisë

Kur njerëzit përndiqen ngaqë jetojnë me drejtësi, Jezusi shpall se “e tyre është mbretëria e qiellit”.

Mateu 5:10

Jezusi ishte mësuesi më i madh që jetoi ndonjëherë. Ai shpesh përdori shëmbëlltyra, ose histori, për të dhënë mësime të rëndësishme nga të cilat mund të mësojmë edhe sot.

Shëmbëlltyrat e Jezusit

Punëtorët në Vresht

Jezusi dha mësim se të gjithë njerëzit besimtarë do të marrin një shpërblim të barabartë në qiell, pavarësisht se sa kohë çdo person ka qenë besnik (shih Mateu 20:1–16).

Shërbëtori që Nuk Fal

Jezusi na mësoi një mësim të rëndësishëm për faljen duke pyetur: “A nuk duhej të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty?” (Mateu 18:33)

Samaritani i Mirë

Jezusi tha se ne duhet ta duam të afërmin tonë. Shëmbëlltyra e Samaritanit të mirë na mëson se i afërmi ynë mund të jetë kushdo, përfshirë të huajt ose armiqtë (shih Lluka 10:25–37).

Djali Plangprishës

Çdo person që kthehet nga Krishti, do të marrë pranimin e Tij të dashur, pavarësisht se çfarë ka bërë ai ose ajo (shih Lluka 15:11–32).

Delja e Humbur

Kur kemi humbur ose jemi të vetmuar dhe kthehemi nga Jezusi, Ai jo vetëm që do të na mirëpresë përsëri, por do të gëzojë si bariu duke thënë: “Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta delen time që më kishte humbur” (Lluka 15:1–6).

Jezusi kryen mrekulli gjatë gjithë kohës, madje edhe sot. Mrekullitë e mëposhtme u kryen gjatë jetës së Tij në tokë dhe janë rrëfime frymëzuese që mund të na ndihmojnë të afrohemi më shumë tek Ai:

Mrekullitë e Jezusit

U ktheu shikimin të verbërve

“Atëherë ai ua preku sytë, duke thënë: ‘U bëftë sipas besimit tuaj’. Dhe atyre iu hapën sytë. Pastaj Jezusi i urdhëroi rreptësisht duke thënë: ‘Ruhuni se mos e merr vesh njeri’” (Mateu 9:27–31).

Ai pastroi lebrosët

“Dhe duke ngritur zërin, thanë: ‘Mjeshtër, Jezus, ki mëshirë për ne’. Dhe ai, si i pa, u tha atyre: ‘Shkoni e paraqituni te priftërinjtë’. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po shkonin, u pastruan” (Lluka 5:12–19).

Ai shëroi të sëmurët dhe të pikëlluarit

“Dhe kur Jezusi e pa, e thirri pranë vetes dhe i tha: ‘O grua, ti je e liruar nga lëngata jote’. Dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë, dhe përlëvdonte Perëndinë” (Lluka 1:11–17).

Ai ngriti të vdekurit

“Ja që po çonin për ta varrosur një të vdekur, djalin e vetëm të nënës së tij, që ishte e ve; … Posa e pa, Zoti pati dhembshuri për të dhe i tha: ‘Mos qaj!’ … Atëherë ai tha: ‘Djalosh, unë të them, çohu!’ Dhe i vdekuri u çua ndenjur” (Lluka 7:12–15).

Ai shndërroi ujin në verë

“Jezusi u tha: ‘Mbushni enët me ujë!’ … Pastaj u tha: ‘Nxirreni tani dhe çojani të parit të festës’. Dhe ata ia çuan. Dhe, mbasi i pari i festës e provoi ujin e shndërruar në verë (ai nuk e dinte nga vinte kjo verë)” (Gjoni 2:3–11).

Ai eci mbi ujë

“Në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre, duke ecur mbi det” (Mateu 14:25).

Ai ushqeu mijëra njerëz me pak ushqim

“Pastaj ai mori pesë bukët dhe dy peshqit, i ngriti sytë nga qielli, i bekoi; i theu bukët dhe ua dha dishepujve të vet, që t’ua shpërndanin atyre; ua ndau gjithashtu dy peshqit të gjithëve. Të gjithë hëngrën sa u ngopën” (Marku 6:39–42).