Çfarë Është Libri i Mormonit?

Leximi i fjalëve të tij mund të na ndihmojë ta kuptojmë qëllimin tonë në jetë, t’u përgjigjemi pyetjeve të rëndësishme dhe të afrohemi më shumë te Jezu Krishti.

Libri i Mormonit përmban shkrime të shenjta nga pasues të Jezusit. Ashtu si Perëndia u foli Moisiut dhe Noeut në Bibël, Ai u foli edhe njerëzve në kontinentin amerikan. Këta burra, të quajtur profetë, e shkruan fjalën e Perëndisë. Shkrimet e tyre përfundimisht u mblodhën në një libër nga një profet i quajtur Mormon.

Njerëzve të Perëndisë gjithmonë u është dhënë mësim nga profetët e gjallë. Ashtu si ne sot, gratë dhe burrat e atyre kohëve u ndeshën me tundime, kërkuan urtësi dhe jetuan jetë më të lumtura kur i ndoqën mësimet e Jezu Krishtit. Ne mund ta dallojmë veten në historitë e tyre – në analet e frymëzuara, por edhe që na frymëzojnë shpirtërisht. Libri i Mormonit është provë se Perëndia i do të gjithë fëmijët e Tij dhe është i përfshirë në jetën e tyre. Ai shërben si dëshmitar i të vërtetave në Bibël dhe i hyjnisë dhe mësimeve të Jezu Krishtit.

Libri i Mormonit u jep përgjigje pyetjeve të mëdha

Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të kuptojmë pyetjet thelbësore që të gjithë ne i kemi dikur në jetë: 

  • A ka jetë pas vdekjes?
  • Çfarë na pret në anën tjetër?
  • Cili është qëllimi i jetës?
  • Si mund të gjej lumturi dhe paqe tani?
  • A më njeh Perëndia mua dhe a i dëgjon lutjet e mia?
  • Si mund ta shmang mëkatin dhe të mësoj të pendohem vërtet? 

Nëse dëshironi, misionarët mund të takohen me ju dhe të diskutojnë fragmentet që u japin përgjigje këtyre pyetjeve. Ata do t’ju sjellin edhe një kopje falas të Librit të Mormonit.

Premtimi i Librit të Mormonit

Perëndia na premton që, nëse e lexojmë Librin e Mormonit me një zemër e mendje të hapur, Ai do t’i zbulojë secilit prej nesh hyjninë e atij libri dhe të vërtetën e tij nëpërmjet frymëzimit nga Shpirti i Shenjtë. Gati 80 000 misionarë po u japin mësim njerëzve rreth këtij libri në gjashtë kontinente, në 107 gjuhë – dhe këta njerëz tashmë po e vënë në provë atë premtim. Misionarët japin kopje të Librit të Mormonit falas, prapëseprapë miliona njerëz e llogaritin atë mes zotërimeve të tyre më të çmuara. Burra e gra nga të gjitha anët e botës, nga çdo origjinë e mundshme, po mësojnë se Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të gjejmë paqe e besim në këtë jetë dhe shpëtim të përjetshëm në jetën që vjen.

Përse e kemi Librin e Mormonit sot?

Në vitin 1823, Jozef Smithi u drejtua nga një engjëll për te këto anale të lashta dhe i përktheu ato me anë të fuqisë së Perëndisë. Si profetët e lashtë të cilët jetuan përpara tij, Jozef Smithi shërbeu si lajmëtar i Perëndisë dhe dëshmoi për Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe për aftësinë e Shpëtimtarit që ta ndryshojë jetën tonë për mirë.

Përse është i rëndësishëm Libri i Mormonit?

Parimet që u shënuan në Librin e Mormonit – besimi në Jezu Krisht, pendimi, pagëzimi, gëzimi, shpëtimi – e ndryshuan jetën e një populli të lashtë. Në kohën tonë, Libri i Mormonit ka ndikuar në jetën e miliona njerëzve nëpër botë duke i sjellë më pranë Jezu Krishtit.

Si mund të sjellë përfitim në jetën time Libri i Mormonit?

Shkrimet e shenjta janë më shumë sesa thjesht fjalë dhe histori të vjetra. Ato janë mesazhe domethënëse për kohën tonë dhe për problemet me të cilat përballemi. Kur e nisni leximin e Librit të Mormonit duke i bërë shpesh vetes pyetjen: “Çfarë po thotë ky vërtet?”, ju do të zbuloni se ai ka shumë mesazhe domethënëse për ju sot. Libri u shkrua për t’i frymëzuar lexuesit që të marrin vendime, të cilat përfundimisht do ta përmirësojnë jetën e tyre dhe do t’i sjellin ata më pranë Perëndisë. Ishte shpresa e autorëve që fjalët e tyre do t’i udhëhiqnin njerëzit drejt Jezu Krishtit dhe do të sillnin ndryshim në sjelljet; do të largonin trishtimin, pasigurinë dhe frikën; do të ofronin qëllim dhe drejtim ndaj këndvështrimit të njerëzve për jetën; dhe do t’u jepnin njerëzve provë se Perëndia është ende “një Perëndi mrekullish” (Mormoni 9:10).

Rëndësia e Librit të Mormonit në botë mund të matet në sasinë e kopjeve të shpërndara ose në rritjen e përgjithshme të numrit të njerëzve që zgjedhin ta ndjekin Jezu Krishtin pas leximit të këtij libri. Ndikimi më i rëndësishëm, sidoqoftë, është tërësisht vetjak. Libri i Mormonit u përgjigjet pyetjeve, jep shpresë dhe e përforcon fuqinë shpirtërore të njerëzve, një e nga një.

Gjeni paqe nëpërmjet leximit të Librit të Mormonit

Njerëzit jeta e të cilëve ka ndryshuar nga leximi i Librit të Mormonit, e gjetën atë kur ishin mëkatarë ose kur ishin besnikë, kur ndiheshin të pashpresë ose kur ishin të lumtur. Që të gjejnë domethënie në Librin e Mormonit, njerëzit mund të jenë të mësuar ose të pamësuar, të vetmuar ose të rrethuar nga miq e familjarë, të suksesshëm financiarisht ose ekonomikisht në gjendje të vështirë. I vetmi tipar i përbashkët është që njerëzit, të cilët ndikohen nga ky libër, e marrin atë në dorë me një dëshirë të thjeshtë që të dinë e të kuptojnë të vërtetën e tij.

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Këtu keni një përmbledhje të shkurtër të historisë epike mijëvjeçare që përmbahet në Librin e Mormonit:

Në thelb, Libri i Mormonit është historia e një familjeje. Lehi është një profet në Jerusalem. Perëndia e paralajmëron Lehin në një ëndërr që ta marrë familjen e vet dhe të largohet nga Jerusalemi sepse shpejt vendi do të shkatërrohet. Ata kalojnë oqeanin drejt kontinentit amerikan. Lamani dhe Lemueli, djemtë më të mëdhenj të Lehit, nuk besojnë se babai i tyre frymëzohet nga Perëndia. Vëllai i tyre më i vogël, Nefi, është plot me besim. Nefi zgjidhet nga Perëndia për ta drejtuar familjen dhe për të qenë mësuesi i tyre.   Përfundimisht njerëzit ndahen në dy grupe: nefitët dhe lamanitët. Këto grupe janë shpesh në luftë me njëri tjetrin dhe besimi i tyre te Jezusi vihet vazhdimisht në provë. Ky besim i mbush faqet e Librit të Mormonit në një formë predikimesh të fuqishme, mësimesh për jetën dhe përvojash shpirtërore.

Pasi Jezusi ringjallet, Ai u shfaqet njerëzve në kontinentin amerikan. Ai u mëson atyre për pagëzimin dhe faljen. Ai i shëron të sëmurët dhe i bekon fëmijët e tyre. Ai themelon Kishën e Tij. Ndryshe nga njerëzit në Jerusalem, njerëzit në kontinentin amerikan e dëgjojnë Jezusin. Pas vizitës së Tij, ata jetojnë në paqe për qindra vjet.

Me kalimin e kohës, njerëzit e humbasin besimin e tyre dhe lufta shpërthen sërish, gjë që e zhduk pothuajse të gjithë popullsinë.

Sikurse Bibla, Libri i Mormonit ka shumë autorë. Ai është një përmbledhje e ditarëve dhe historive që kaluan nga një shkrues te një tjetër për një periudhë gati 1 000 vjeçare. Autori i parë është profeti Nefi, i cili u largua nga Jerusalemi me familjen e tij në vitin 600 pr. K. dhe erdhi në kontinentin amerikan. Nefi ia kaloi analin vëllait të tij më të vogël, i cili më pas ia dha atë birit të tij. Secili autor gjithmonë ia dha analin dikujt që i mirëbesonte. Mormoni ishte profeti i cili i bashkoi të gjitha shkrimet në një libër të vetëm. Prandaj, libri u quajt Libri i Mormonit.

Në vitin 1823, Jozef Smithin e drejtuan për te këto anale të lashta dhe i përktheu ato me anë të fuqisë së Perëndisë.

Libri i Mormonit e përkrah Biblën dhe shpesh i qartëson mësimet e Jezu Krishtit. Për shembull, librat e Markut dhe Llukës te Bibla na tregojnë të njëjtat histori për Jezusin, por ju mund të mësoni më shumë duke i lexuar të dy këndvështrimet.

Së bashku, Libri i Mormonit dhe Bibla, përmbajnë frymëzim, udhërrëfim dhe udhëzim me vlerë të mijëra vjetëve. Ata tregojnë se Perëndia e do dhe i udhërrëfen njerëzit nga të gjitha anët e botës. Duke i studiuar të dy librat, ju mund të merrni një kuptueshmëri më të mirë për atë se kush është Perëndia dhe çfarë do Ai për ju.