Çfarë Është Libri i Mormonit?

Leximi i fjalëve të tij mund të na ndihmojë ta kuptojmë qëllimin tonë në jetë, t’u përgjigjemi pyetjeve të rëndësishme dhe të afrohemi më shumë te Jezu Krishti.

Libri i Mormonit përmban shkrime të shenjta nga pasues të Jezusit. Ashtu si Perëndia u foli Moisiut dhe Noeut në Bibël, Ai u foli edhe njerëzve në kontinentin amerikan. Këta burra, të quajtur profetë, e shkruan fjalën e Perëndisë. Shkrimet e tyre përfundimisht u mblodhën në një libër nga një profet i quajtur Mormon.

Njerëzve të Perëndisë gjithmonë u është dhënë mësim nga profetët e gjallë. Ashtu si ne sot, gratë dhe burrat e atyre kohëve u ndeshën me tundime, kërkuan urtësi dhe jetuan jetë më të lumtura kur i ndoqën mësimet e Jezu Krishtit. Ne mund ta dallojmë veten në historitë e tyre – në analet e frymëzuara, por edhe që na frymëzojnë shpirtërisht. Libri i Mormonit është provë se Perëndia i do të gjithë fëmijët e Tij dhe është i përfshirë në jetën e tyre. Ai shërben si dëshmitar i të vërtetave në Bibël dhe i hyjnisë dhe mësimeve të Jezu Krishtit.

Libri i Mormonit u jep përgjigje pyetjeve të mëdha

Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të kuptojmë pyetjet thelbësore që të gjithë ne i kemi dikur në jetë: 

  • A ka jetë pas vdekjes?
  • Çfarë na pret në anën tjetër?
  • Cili është qëllimi i jetës?
  • Si mund të gjej lumturi dhe paqe tani?
  • A më njeh Perëndia mua dhe a i dëgjon lutjet e mia?
  • Si mund ta shmang mëkatin dhe të mësoj të pendohem vërtet? 

Nëse dëshironi, misionarët mund të takohen me ju dhe të diskutojnë fragmentet që u japin përgjigje këtyre pyetjeve. Ata do t’ju sjellin edhe një kopje falas të Librit të Mormonit.

Premtimi i Librit të Mormonit

Perëndia na premton që, nëse e lexojmë Librin e Mormonit me një zemër e mendje të hapur, Ai do t’i zbulojë secilit prej nesh hyjninë e atij libri dhe të vërtetën e tij nëpërmjet frymëzimit nga Shpirti i Shenjtë. Gati 80 000 misionarë po u japin mësim njerëzve rreth këtij libri në gjashtë kontinente, në 107 gjuhë – dhe këta njerëz tashmë po e vënë në provë atë premtim. Misionarët japin kopje të Librit të Mormonit falas, prapëseprapë miliona njerëz e llogaritin atë mes zotërimeve të tyre më të çmuara. Burra e gra nga të gjitha anët e botës, nga çdo origjinë e mundshme, po mësojnë se Libri i Mormonit mund të na ndihmojë të gjejmë paqe e besim në këtë jetë dhe shpëtim të përjetshëm në jetën që vjen.

Përse e kemi Librin e Mormonit sot?

Në vitin 1823, Jozef Smithi u drejtua nga një engjëll për te këto anale të lashta dhe i përktheu ato me anë të fuqisë së Perëndisë. Si profetët e lashtë të cilët jetuan përpara tij, Jozef Smithi shërbeu si lajmëtar i Perëndisë dhe dëshmoi për Shlyerjen e Jezu Krishtit dhe për aftësinë e Shpëtimtarit që ta ndryshojë jetën tonë për mirë.

Përse është i rëndësishëm Libri i Mormonit?

Parimet që u shënuan në Librin e Mormonit – besimi në Jezu Krisht, pendimi, pagëzimi, gëzimi, shpëtimi – e ndryshuan jetën e një populli të lashtë. Në kohën tonë, Libri i Mormonit ka ndikuar në jetën e miliona njerëzve nëpër botë duke i sjellë më pranë Jezu Krishtit.

Si mund të sjellë përfitim në jetën time Libri i Mormonit?

Shkrimet e shenjta janë më shumë sesa thjesht fjalë dhe histori të vjetra. Ato janë mesazhe domethënëse për kohën tonë dhe për problemet me të cilat përballemi. Kur e nisni leximin e Librit të Mormonit duke i bërë shpesh vetes pyetjen: “Çfarë po thotë ky vërtet?”, ju do të zbuloni se ai ka shumë mesazhe domethënëse për ju sot. Libri u shkrua për t’i frymëzuar lexuesit që të marrin vendime, të cilat përfundimisht do ta përmirësojnë jetën e tyre dhe do t’i sjellin ata më pranë Perëndisë. Ishte shpresa e autorëve që fjalët e tyre do t’i udhëhiqnin njerëzit drejt Jezu Krishtit dhe do të sillnin ndryshim në sjelljet; do të largonin trishtimin, pasigurinë dhe frikën; do të ofronin qëllim dhe drejtim ndaj këndvështrimit të njerëzve për jetën; dhe do t’u jepnin njerëzve provë se Perëndia është ende “një Perëndi mrekullish” (Mormoni 9:10).

Rëndësia e Librit të Mormonit në botë mund të matet në sasinë e kopjeve të shpërndara ose në rritjen e përgjithshme të numrit të njerëzve që zgjedhin ta ndjekin Jezu Krishtin pas leximit të këtij libri. Ndikimi më i rëndësishëm, sidoqoftë, është tërësisht vetjak. Libri i Mormonit u përgjigjet pyetjeve, jep shpresë dhe e përforcon fuqinë shpirtërore të njerëzve, një e nga një.

Gjeni paqe nëpërmjet leximit të Librit të Mormonit
Kërkoni një Kopje Falas

Njerëzit jeta e të cilëve ka ndryshuar nga leximi i Librit të Mormonit, e gjetën atë kur ishin mëkatarë ose kur ishin besnikë, kur ndiheshin të pashpresë ose kur ishin të lumtur. Që të gjejnë domethënie në Librin e Mormonit, njerëzit mund të jenë të mësuar ose të pamësuar, të vetmuar ose të rrethuar nga miq e familjarë, të suksesshëm financiarisht ose ekonomikisht në gjendje të vështirë. I vetmi tipar i përbashkët është që njerëzit, të cilët ndikohen nga ky libër, e marrin atë në dorë me një dëshirë të thjeshtë që të dinë e të kuptojnë të vërtetën e tij.

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.