Kisha e Jezusit u Rivendos

Në vitin 1820, Perëndia dhe Jezusi thirrën një profet të ri për ta rivendosur Kishën e vërtetë. Emri i tij ishte Jozef Smith.

Jozefi Smithi u rrit si një djalë i përulur ferme në Palmira të Nju-Jorkut. Shumë kisha dhe predikues po konkurronin në zonë për të kthyerit në besim. Jozefi ishte i pështjelluar rreth asaj se me cilën kishë duhej të bashkohej sepse që të gjitha jepnin mësim gjëra të ndryshme. Ai hasi një varg në Bibël që thoshte të pyesje Perëndinë nëse kishe pyetje dhe Ai do të përgjigjej.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit

Jozefi vendosi të lutej. Ai shkoi në një vend të veçuar në pyje dhe u gjunjëzua, duke e pyetur përulësisht Perëndinë në lutje se me cilën kishë duhej të bashkohej. Perëndia dhe Jezusi i erdhën atij në një vegim. Më vonë, Jozefi e përshkroi këtë përvojë të shenjtë:

“Unë pashë një shtyllë drite tamam mbi kokën time, më e shkëlqyeshme se dielli, e cila zbriti gradualisht derisa ra mbi mua. … Kur drita pushoi mbi mua, unë pashë dy Personazhe, shkëlqimi dhe lavdia e të cilëve i kapërcejnë të gjitha përshkrimet, duke qëndruar mbi mua në ajër. Një prej tyre më foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin – Ky është Biri Im i Dashur. Dëgjoje Atë!” (Joseph Smith – Historia 1:16–17.)

Perëndia Ati dhe Biri i Tij, Jezu Krishti, i thanë Jozefit që të mos bashkohej me asnjërën nga kishat ekzistuese. Ata i thanë se nëpërmjet tij, Jezusi përfundimisht do të rivendoste Kishën e Tij origjinale. Jozef Smithi do të bëhej një profet, pikërisht si profetët e lashtë të Biblës. Me kalimin e kohës, atij iu dha autoriteti i rëndësishëm i priftërisë që kishte humbur, dhe bashkë me të fuqia për të pagëzuar, për të shëruar të sëmurët dhe për të thirrur apostuj dhe udhëheqës të tjerë. Kisha e rivendosur u organizua zyrtarisht më 6 prill 1830.

Roli i Librit të Mormonit në rivendosjen e Kishës së Jezusit

Ndërsa Jezusi e themeloi sërish Kishën e Tij, Ai nxori në dritë një anal të lashtë që u përkthye nga Jozef Smithi. Ai njihet si Libri i Mormonit: Një Dëshmi Tjetër e Jezu Krishtit. Ai e përkrah dhe e qartëson Biblën, duke na siguruar se mësimet e Jezu Krishtit mbeten të paprekura dhe të sakta. Ju mund të arrini të dini se Libri i Mormonit, ashtu si Bibla, është fjala e Perëndisë duke e lexuar atë e duke u lutur për të ditur nëse është i vërtetë. Nëse Perëndia përgjigjet se është i vërtetë, ju do ta dini se Jozef Smithi ishte një profet dhe se ju e keni gjetur Kishën e vërtetë të Jezusit.

Mësoni rreth Kishës së rivendosur të Jezu Krishtit

Jezu Krishti e drejton Kishën e Tij nëpërmjet profetëve sot

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është Kisha e rivendosur e Jezu Krishtit. Jezusi është me të vërtetë në krye të Kishës së Tij dhe Ai na udhërrëfen drejt Perëndisë nëpërmjet një profeti të kohës së sotme.

Ejani, adhurojeni Shpëtimtarin Jezu Krisht me ne! Ju do të bekoheni nga studimi i mësimeve të Tij në shkrimet e shenjta dhe dëgjimi i asaj që Ai u ka thënë profetëve dhe apostujve në kohën tonë. Ju do ta ndieni dashurinë e Perëndisë ndërsa merrni pjesë në shërbimin ndaj të tjerëve në Kishën e Zotit.

Çdokush është i mirëpritur në kishë

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Ka një numër në rritje të njerëzve që nuk e pranojnë idenë e fesë së organizuar dhe parapëlqejnë të jenë shpirtërorë sipas mënyrës së tyre, dhe përpiqen të bëjnë një jetë të mirë. Por njerëzit kanë nevojë edhe për fenë e organizuar, edhe për shpirtshmërinë individuale. Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme siguron strukturën dhe autoritetin e priftërisë, të domosdoshme për t’i plotësuar të gjitha urdhërimet e Perëndisë duke përfshirë pagëzimin dhe marrjen e sakramentit (ose kungimin). Ju duhet të shkoni në kishë të dielave ndërsa gjithashtu bëni një përpjekje për të qenë shpirtërorë dhe për tʼu shërbyer të tjerëve gjatë gjithë javës.

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u organizua zyrtarisht në Fajetë, Nju Jork, në vitin 1830. Presidenti i parë i Kishës ishte Jozef Smithi. Ai pati një vegim për Jezu Krishtin dhe Perëndinë Atin dhe u thirr si profet për të rivendosur Kishën e Jezu Krishtit. Ai mori priftërinë e Perëndisë, përktheu Librin e Mormonit dhe dërgoi misionarë për ta predikuar ungjillin nëpër Amerikën e Veriut dhe jashtë saj.

Selia e Kishës u shpërngul në Ohajo, Misuri dhe Ilinois për t’i shpëtuar përndjekjes dhe për të gjetur një vend ku të mblidheshin anëtarët e saj. Për shkak të dyshimit dhe konflikteve politike vendore, profetin Jozef Smith e burgosën në mënyrë të paligjshme në vitin 1844 dhe e vrau një turmë.

Brigam Jangu u bë presidenti tjetër i kishës. Ai i udhëhoqi shenjtorët nëpër rrafshnaltat e Shteteve të Bashkuara [duke udhëtuar] me karro të mbuluara për në Malet Shkëmbore të Jutës. Që nga ajo kohë, kisha është rritur jashtëzakonisht në të gjithë botën. Sot, ka mbi 16 milionë anëtarë të shpërndarë në mbi 170 vende në të gjithë botën.

Hapi i parë është të takoheni me misionarët/et. Ata/o do t’ju mësojnë bindjet dhe praktikat bazë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ata/o gjithashtu mund t’i përgjigjen çdo pyetjeje që keni në lidhje me Kishën dhe t’ju bëjnë të ditur se çfarë pritet nga anëtarët e saj.

Ju gjithashtu duhet të filloni të merrni pjesë në shërbimet e adhurimit. Ju do të zbuloni gëzimin e përkatësisë në një komunitet njerëzish që kujdesen për njëri tjetrin dhe përpiqen fort ta ndjekin shembullin e Jezu Krishtit.

Sapo të jeni gati për t’u bashkuar me Kishën, ju mund të zgjidhni që të pagëzoheni dhe të bëheni një anëtar zyrtar. Ju mund të pagëzoheni ose nga misionarët ose nga dikush që keni arritur ta njihni në kishë.

Sikurse Bibla, Libri i Mormonit ka shumë autorë. Ai është një përmbledhje e ditarëve dhe historive që kaluan nga një shkrues te një tjetër për një periudhë gati 1 000 vjeçare. Autori i parë është profeti Nefi, i cili u largua nga Jerusalemi me familjen e tij në vitin 600 pr. K. dhe erdhi në kontinentin amerikan. Nefi ia kaloi analin vëllait të tij më të vogël, i cili më pas ia dha atë birit të tij. Secili autor gjithmonë ia dha analin dikujt që i mirëbesonte. Mormoni ishte profeti i cili i bashkoi të gjitha shkrimet në një libër të vetëm. Prandaj, libri u quajt Libri i Mormonit.

Në vitin 1823, Jozef Smithin e drejtuan për te këto anale të lashta dhe i përktheu ato me anë të fuqisë së Perëndisë.