Perëndia na Flet Nëpërmjet Profetëve

Profetët i udhërrëfyen njerëzit e Perëndisë përgjatë kohëve biblike – dhe ata na udhëheqin ende sot.

Përse kemi profetë?

Perëndia do që ne t’i kapërcejmë sfidat tona, të bëhemi njerëz më të mirë dhe të kthehemi për të jetuar me Të pas kësaj jete. Por Ai nuk pret që ta bëjmë të vetëm këtë. Ai na udhërrëfen nëpërmjet lutjes, shkrimeve të shenjta dhe profetëve. Një profet është dikush që është thirrur nga Perëndia për t’i dhënë udhërrëfim të gjithë botës. Nga Abrahami dhe Moisiu deri te profetët e gjallë sot, Perëndia ndjek një model të udhërrëfimit të fëmijëve të Tij nëpërmjet profetëve.

Si ndikojnë profetët në shoqëri?

Ndërkohë që urdhërimet e Perëndisë nuk ndryshojnë kurrë, bota në të cilën jetojmë është gjithmonë në ndryshim. Periudha të ndryshme kohore kanë sjellë secila me vete rrethana të reja dhe sfida të pashoqe. Profetët marrin drejtim nga Perëndia për t’i ndihmuar njerëzit të gjejnë udhën përmes sfidave dhe situatave.

Në Bibël, profetët i nxitën njerëzit të pendoheshin dhe parashikuan për lindjen, vdekjen dhe Ringjalljen e Jezu Krishtit. Sot, profetët vazhdojnë të dëshmojnë për Jezusin. Ata gjithashtu i paralajmërojnë dhe i këshillojnë të gjithë njerëzit rreth temave të rëndësishme.

Mësimet profetike të kohëve të fundit trajtojnë çështje shoqërore të tilla si martesa dhe marrëdhëniet familjare, raste praktike si arsimimi dhe përgjegjësia financiare dhe tema shpirtërore që na ndihmojnë t’i kapërcejmë sprovat vetjake dhe të gjejmë siguri më të madhe te vetja dhe besim më të madh.

Profetët sot

Prova e vërtetë ndaj fjalëve të një profeti është kur ne i zbatojmë ato në jetën tonë vetjake. Ata njerëz që i dëgjojnë këto mesazhe shpesh komentojnë: “Ishte sikur ai po më fliste mua”. Perëndia i di shqetësimet tona më të thella dhe dëshiron të ndihmojë. Një nga mënyrat se si Ai i ndihmon fëmijët e Tij është duke u dhënë frymëzim profetëve.

Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është e pashoqe në botë sot për shkak se profetët japin drejtim hyjnor pa ndërprerje nga Perëndia. Këto mesazhe janë të mundura për të gjithë njerëzit. Profeti i tanishëm, Presidenti Rasëll M. Nelson, bashkë me dymbëdhjetë Apostuj, i flet botës dy herë në vit gjatë një serie mbledhjesh, të quajtura konferenca e përgjithshme. Fjalët e Profetit dhe të Apostujve transmetohen ndërkombëtarisht dhe shpërndahen në internet që t’i shijojnë të gjithë. Profeti dhe Apostujt dëshmojnë se Jezusi është Shpëtimtari dhe ata na ndihmojnë ta ndjekim shembullin e Tij.

Teksa mësoni më shumë rreth profetëve, ju do të arrini të kuptoni se Perëndia na flet ende neve sot dhe se ju mund ta ndiqni më nga afër Atë e të gjeni lumturi më të madhe duke e dëgjuar këshillën e profetit. Ne ju ftojmë të mësoni më shumë rreth Kishës së Jezusit duke u takuar me misionarët.

Mësoni rreth Kishës së rivendosur të Jezu Krishtit
Takohuni me Misionarët