Si Funksionojnë së Bashku Bibla dhe Libri i Mormonit

Që të dy librat mund t’ju ndihmojnë të afroheni më shumë me Jezu Krishtin dhe të mësoni më shumë rreth ungjillit të Tij.

Ne e duam fort Biblën e Shenjtë

Anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, si shumë njerëz nëpër botë, gjejnë ngushëllim e frymëzim në Bibël. Ne besojmë se ajo është fjala e shenjtë e Perëndisë.

Në Bibël, Apostulli Pal dha mësim: “Çdo gjë do të qëndrojë me gojën e dy a tre dëshmitarëve” (2 Korintasve 13:1). Kur Perëndia na mëson një parim të rëndësishëm, Ai dërgon një burim tjetër për ta vërtetuar atë. Libri i Mormonit është një dëshmitar i dytë për mësimet e dhëna në Bibël. Ndërsa shumë njerëz sot largohen nga Perëndia dhe feja, të kemi më shumë se një dëshmitar për fjalët e Perëndisë mund të na ndihmojë të qëndrojmë në udhën e duhur.

Bibla dhe Libri i Mormonit përputhen me njëri–tjetrin

Libri i Mormonit dhe Bibla i përkrahin mësimet e njëri–tjetrit dhe ne i duam që të dy librat. Secili libër përshkruan ndërveprimet e Perëndisë me njerëz në zona të ndryshme të botës, por që të dy librat na japin mësim shumë parime të njëjta. Libri i Mormonit pohon atë që Bibla thotë për Jezu Krishtin dhe qartëson shumë doktrina të tjera të krishtera.

Duke i studiuar të dy librat, ju mund të merrni një kuptueshmëri më të mirë për atë se kush është Perëndia dhe çfarë do Ai për ju. Së bashku, Libri i Mormonit dhe Bibla përmbajnë mijëra vite frymëzimi, udhërrëfimi dhe udhëzimi. Edhe pse librat u shkruan shumë kohë më parë, ju ende mund të zbuloni mësime që gjejnë zbatim për ju sot.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Porositni Tani