Cili Është Qëllimi i Jetës Sime?

Jeta ka qëllim dhe kuptim. Perëndia, Ati ynë i dashur, do që ne të gjejmë lumturi dhe gëzim. Ai krijoi një plan që ne të rritemi, të jetojmë me anë të besimit dhe të kthehemi për të jetuar me Të një ditë. Plani i Perëndisë, shpesh i quajtur plani i shpëtimit, i jep kuptim dhe kontekst jetës sonë këtu në tokë duke u dhënë përgjigje pyetjeve të mëdha: “Nga erdha?”, “Përse jam këtu?” dhe “Çfarë ndodh pasi vdes?”

Jeta është një vend ku ne vihemi në provë

Perëndia na dërgoi në tokë që të mësojmë e të rritemi nëpërmjet përvojave, si të këndshme ashtu edhe të dhembshme. Ai na lejon të zgjedhim midis së mirës e së ligës dhe na lejon të vendosim a do t’u shërbejmë të tjerëve ose do të përqendrohemi vetëm te vetja. Sfida është të kemi besim në planin e Tij, edhe pse nuk i kemi të gjitha përgjigjet. Për shkak se të gjithë ne bëjmë gabime, Perëndia dërgoi Birin e Tij, Jezu Krishtin, që të mund të pastrohemi dhe të marrim falje. Kur e pranojmë Jezusin dhe e ndjekim shembullin e Tij, ne bëhemi më pak egoistë dhe mund të gëzojmë dashuri, paqe dhe gëzim më të madh.

Mësoni për Planin e Perëndisë për Shpëtimin

Nga erdha unë?

Përpara se ju të lindnit, ju jetuat me Atin tuaj Qiellor. Ai ju njihte, ju donte dhe ju mësoi për zgjedhjet që do t’ju drejtonin te lumturia e përhershme. Kjo periudhë quhet ekzistenca para lindjes.

Perëndia na e paraqiti planin e Tij

Perëndia donte që ne të vinim në tokë për të marrë një trup fizik. Këtu, ne hasim sfida dhe situata që na ndihmojnë të mësojmë dhe të rritemi që të mund të bëhemi si Ai.

Jezusi u zgjodh si Shpëtimtari ynë

Perëndia e dinte se do të bënim gabime, ndaj Ai zgjodhi Jezu Krishtin që të vinte në tokë dhe të vuante për mëkatet tona. Sakrifica e Jezusit na lejon të marrim falje dhe të pastrohemi nga mëkatet tona që të mund të jetojmë me Perëndinë sërish një ditë.

Cili është qëllimi im në jetë?

Ne nuk mbajmë mend të kemi jetuar me Perëndinë përpara se të vinim në tokë. Si pasojë, ne duhet të mësojmë të kemi besim dhe të zgjedhim midis të drejtës dhe të gabuarës. Jeta nuk është e lehtë, por kohët e vështira na ndihmojnë ta vlerësojmë lumturinë dhe paqen.

Flijimi i Jezusit

Jezusi vuajti dhe vdiq për mëkatet tona. Megjithatë, flijimi i Tij nuk na e heq përgjegjësinë. Ne duhet të zgjedhim që ta pranojmë Jezusin duke u penduar kur bëjmë gabime, duke u pagëzuar dhe duke i zbatuar urdhërimet e Tij.

Ku shkojmë pasi vdesim?

Kur vdesim, shpirti dhe trupi ynë ndahen. Shpirti ynë shkon në botën e shpirtrave. Është një vend çlodhjeje dhe lumturie për ata që kanë bërë zgjedhje të mira dhe një gjendje skëterre për ata që kanë bërë zgjedhje të këqija.

Bota e shpirtrave

Bota e shpirtrave nuk është vendmbërritja ose gjykimi përfundimtar. Në fakt, ngaqë Perëndia është kaq i dashur dhe i drejtë, atyre njerëzve në ferr, që kurrë nuk dinin për Jezusin në jetë, u mësohet ungjilli i Tij dhe u jepet mundësia që ta pranojnë Atë.

Ne të gjithë do të jetojmë përsëri

Jezusi e mposhti vdekjen kështu që ne të gjithë të mund të jetojmë përsëri. Kjo quhet Ringjallje. Kur ne ringjallemi, shpirtrat dhe trupat tanë ribashkohen. Trupat tanë do të jenë të përsosur dhe nuk do të vdesin më.

Gjykimi i Fundit

Jezusi do të na gjykojë sipas veprimeve tona dhe dëshirave të zemrave tona. Ai do të jetë aq i mëshirshëm sa të mundet. Për shkak se veprimet dhe dëshirat tona ndryshojnë, qielli përfshin mbretëri ose shkallë të ndryshme lavdie.

Mbretëria çelestiale

Ati ynë Qiellor dhe Jezusi jetojnë në mbretërinë çelestiale. Nëse jetoni sipas mësimeve të Jezusit dhe jeni pastruar nga mëkati nëpërmjet flijimit të Tij, ju do të shkoni atje. Ju do të jetoni në praninë e Perëndisë dhe do të përjetoni gëzim të përhershëm.

Mbretëria terrestriale

Njerëzit që refuzojnë ta pranojnë ungjillin e Jezu Krishtit por që ndryshe jetojnë jetë të ndershme, do të marrin një vend në mbretërinë terrestiale.

Mbretëria telestiale

Ata të cilët vazhdojnë me mëkatet e tyre dhe nuk pendohen, do të marrin një vend në mbretërinë telestiale.

Zbulojeni qëllimin e Perëndisë për ju
Takohuni me Misionarët

Jezusi është udha drejt lumturisë jetëgjatë dhe shpëtimit

Bibla na mëson: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme” (Gjoni 3:16). Perëndia dërgoi Jezusin që të na shpëtonte nga mëkatet tona. Mësimet e Jezusit e udhërrëfejnë jetën tonë dhe na udhëheqin drejt lumturisë jetëgjatë. Flijimi i Tij na lejon të gjejmë kuptim në jetë dhe të rritemi në potencialin tonë të plotë. Ne mund të fillojmë në atë shteg sot.

Libri i Mormonit na mëson rreth kuptimit të jetës

Sikurse Bibla, Libri i Mormonit përmban udhëzime nga Perëndia për fëmijët e Tij. Perëndia do që ne të jemi të suksesshëm në jetë dhe të gjejmë lumturi. Njerëzit në Librin e Mormonit kaluan përmes shumë sfidave dhe atyre iu desh t’i kapërcenin ato me anë të besimit. Ne mund të mësojmë më shumë rreth kuptimit të jetës sonë nga përvojat dhe mësimet e tyre.

Mësoni më shumë nga shkrimet e shenjta rreth qëllimit të jetës
Takohuni me Misionarët

Shihni më shumë histori