Çfarë Ndodh Pasi Vdesim?

Shumë prej nesh e pyetin veten se çfarë ndodh pasi vdesim. Disa njerëz besojnë se ne nuk ekzistojmë më, ndërkohë që të tjerë besojnë në një parajsë dhe një ferr. Ne jetuam përpara se të vinim në tokë dhe ne do të vazhdojmë të jetojmë pasi vdesim. Ne e dimë këtë pasi Perëndia e ka përvijuar planin e Tij të plotë për ne në shkrimet e shenjta. Njohja e këtij plani mund të japë ngushëllim dhe paqe rreth vdekjes. Ndërkohë që vajtojmë për njerëzit e dashur që kemi humbur, ka shpresë – vdekja nuk është fundi.

Çfarë ndodh kur vdesim?

Kur vdesim, shpirti dhe trupi ynë ndahen. Edhe pse trupi ynë vdes, shpirti ynë – që është thelbi i asaj që jemi – vazhdon të jetojë. Shpirti ynë shkon në botën e shpirtrave, e cila ndahet në parajsën shpirtërore dhe burgun shpirtëror. Për ata shpirtra që jetuan një jetë të mirë, parajsa është një vend prehjeje nga përkujdesjet dhe hidhërimi tokësor.

Mësoni për Planin e Perëndisë për Shpëtimin

Nga erdha unë?

Përpara se ju të lindnit, ju jetuat me Atin tuaj Qiellor. Ai ju njihte, ju donte dhe ju mësoi për zgjedhjet që do t’ju drejtonin te lumturia e përhershme. Kjo periudhë quhet ekzistenca para lindjes.

Perëndia na e paraqiti planin e Tij

Perëndia donte që ne të vinim në tokë për të marrë një trup fizik. Këtu, ne hasim sfida dhe situata që na ndihmojnë të mësojmë dhe të rritemi që të mund të bëhemi si Ai.

Jezusi u zgjodh si Shpëtimtari ynë

Perëndia e dinte se do të bënim gabime, ndaj Ai zgjodhi Jezu Krishtin që të vinte në tokë dhe të vuante për mëkatet tona. Sakrifica e Jezusit na lejon të marrim falje dhe të pastrohemi nga mëkatet tona që të mund të jetojmë me Perëndinë sërish një ditë.

Cili është qëllimi im në jetë?

Ne nuk mbajmë mend të kemi jetuar me Perëndinë përpara se të vinim në tokë. Si pasojë, ne duhet të mësojmë të kemi besim dhe të zgjedhim midis të drejtës dhe të gabuarës. Jeta nuk është e lehtë, por kohët e vështira na ndihmojnë ta vlerësojmë lumturinë dhe paqen.

Flijimi i Jezusit

Jezusi vuajti dhe vdiq për mëkatet tona. Megjithatë, flijimi i Tij nuk na e heq përgjegjësinë. Ne duhet të zgjedhim që ta pranojmë Jezusin duke u penduar kur bëjmë gabime, duke u pagëzuar dhe duke i zbatuar urdhërimet e Tij.

Ku shkojmë pasi vdesim?

Kur vdesim, shpirti dhe trupi ynë ndahen. Shpirti ynë shkon në botën e shpirtrave. Është një vend çlodhjeje dhe lumturie për ata që kanë bërë zgjedhje të mira dhe një gjendje skëterre për ata që kanë bërë zgjedhje të këqija.

Bota e shpirtrave

Bota e shpirtrave nuk është vendmbërritja ose gjykimi përfundimtar. Në fakt, ngaqë Perëndia është kaq i dashur dhe i drejtë, atyre njerëzve në ferr, që kurrë nuk dinin për Jezusin në jetë, u mësohet ungjilli i Tij dhe u jepet mundësia që ta pranojnë Atë.

Ne të gjithë do të jetojmë përsëri

Jezusi e mposhti vdekjen kështu që ne të gjithë të mund të jetojmë përsëri. Kjo quhet Ringjallje. Kur ne ringjallemi, shpirtrat dhe trupat tanë ribashkohen. Trupat tanë do të jenë të përsosur dhe nuk do të vdesin më.

Gjykimi i Fundit

Jezusi do të na gjykojë sipas veprimeve tona dhe dëshirave të zemrave tona. Ai do të jetë aq i mëshirshëm sa të mundet. Për shkak se veprimet dhe dëshirat tona ndryshojnë, qielli përfshin mbretëri ose shkallë të ndryshme lavdie.

Mbretëria çelestiale

Ati ynë Qiellor dhe Jezusi jetojnë në mbretërinë çelestiale. Nëse jetoni sipas mësimeve të Jezusit dhe jeni pastruar nga mëkati nëpërmjet flijimit të Tij, ju do të shkoni atje. Ju do të jetoni në praninë e Perëndisë dhe do të përjetoni gëzim të përhershëm.

Mbretëria terrestriale

Njerëzit që refuzojnë ta pranojnë ungjillin e Jezu Krishtit por që ndryshe jetojnë jetë të ndershme, do të marrin një vend në mbretërinë terrestiale.

Mbretëria telestiale

Ata të cilët vazhdojnë me mëkatet e tyre dhe nuk pendohen, do të marrin një vend në mbretërinë telestiale.

Ndërkohë që të drejtët gjejnë prehje, ata që nuk qenë të drejtë në jetë, do të jetojnë në burgun e shpirtrave (të cilit shpesh i drejtohemi si “ferr”). Burgu i shpirtrave nuk është një gjykim përfundimtar ose një ndëshkim i përjetshëm. Ngaqë Perëndia është i dashur dhe i paanshëm, shpirtrave në burg do t’u mësohet ungjilli i Jezu Krishtit dhe do t’u jepet mundësia për ta pranuar Shpëtimtarin, që mund t’i “bëjë të lirë” (Gjoni 8:32).

Bota e shpirtrave është një periudhë pritjeje derisa të marrim dhuratën e ringjalljes, kur shpirtrat tanë do të bashkohen sërish me trupat tanë. Trupi ynë i ardhshëm, i ringjallur nuk mund të vdesë dhe do të jetë i përsosur – i çliruar nga dhembja, sëmundja dhe papërsosuritë. Është për shkak të dashurisë së pafundme të Jezu Krishtit që çdo njeri do të ringjallet.

Mësoni më shumë rreth asaj që ndodh pasi vdesim
Takohuni me Misionarët

Çfarë ndodh pas ringjalljes?

Pikërisht në kohën e ringjalljes secili prej nesh do të gjykohet individualisht nga Jezusi, Shpëtimtari ynë. Ky gjykim përfundimtar do të bazohet mbi dëshirat, veprimet dhe zgjedhjet tona.

Vetëm Perëndia dhe Jezusi i njohin në mënyrë të përsosur zemrat tona dhe rrethanat e jetës sonë, kështu që vetëm ata mund të na gjykojnë me përsosuri. Ky gjykim do të jetë një gjykim mëshire, shërimi e dashurie (shih Zbulesa 21:4).

Për shkak se veprat dhe dëshirat tona ndryshojnë, qielli përfshin mbretëri ose shkallë të ndryshme lavdie. Mbretëria më e madhe, ku jeton Perëndia, quhet mbretëria çelestiale, e pasuar nga mbretëritë terrestriale dhe telestiale. Bibla e krahason shpërblimin tonë të përjetshëm në njërën nga këto tri mbretëri me lavdinë e diellit, hënës dhe yjeve. Por secila e tejkalon çfarëdo formë të lumturisë që ne do të mund ta përjetojmë këtu në tokë.

Synimi përfundimtar i Perëndisë është t’i ndihmojë të gjithë fëmijët e Tij që të kthehen për të jetuar me Të në mbretërinë çelestiale. Prapëseprapë, janë zgjedhjet tona këtu dhe tani që do t’i japin formë vendit ku e kalojmë përjetësinë. Ne duhet të besojmë te Jezu Krishti, të pendohemi për mëkatet tona, të pagëzohemi në emrin e Tij dhe të marrim dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Ne gjithashtu kemi nevojë t’i zbatojmë urdhërimet gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës sonë – dhe të pendohemi kur nuk i zbatojmë ato.

Kush do të shkojë në mbretërinë çelestiale?

Ati ynë Qiellor dhe Jezu Krishti jetojnë në mbretërinë çelestiale. Nëse jetoni sipas ungjillit të Jezu Krishtit dhe pastroheni nga flijimi i Tij i madh (Shlyerja), ju do të jetoni në praninë e Perëndisë dhe do të njihni gëzim të plotë (shih Doktrina e Besëlidhje 76:50–70).

Kush do të shkojë në mbretërinë terrestiale?

Njerëzit që refuzojnë ta pranojnë ungjillin e Jezu Krishtit, por që jetojnë jetë të ndershme, do të marrin një vend në mbretërinë terrestiale (shih Doktrina e Besëlidhje 76:71–80).

Kush do të shkojë në mbretërinë telestiale?

Ata që vazhdojnë në mëkatet e tyre dhe nuk pendohen, do të marrin një vend në mbretërinë telestiale (shih Doktrina e Besëlidhje 76:81–86, 98–107).

Shpëtimi është i mundshëm për shkak të Jezu Krishtit

As ringjallja, as shpëtimi nga mëkatet tona nuk do të ishin të mundur pa Jezu Krishtin. Ai vuajti për mëkatet tona, prandaj kur lutemi për falje dhe përpiqemi të ndryshojmë, ne mund të jemi të pastër. Ai gjithashtu vdiq në kryq dhe u ngrit së vdekuri. Fuqia e Jezusit mbi vdekjen do të thotë që çdo njeri do të ringjallet, pavarësisht nëse ata besojnë ose jo tek Ai. Për shkak të Jezusit, vdekja nuk është fundi.

Libri i Mormonit jep njohuri shtesë dhe na mëson rreth rolit të Jezu Krishtit në planin e Atit Qiellor për ne. Duke e lexuar Librin e Mormonit dhe duke iu lutur Perëndisë, ju mund të dini rreth vërtetësisë së planit të Perëndisë.

Kërkoni një Libër të Mormonit
Kërkojeni Tani