Libri i Mormonit

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një libër i shkrimeve të shenjta që na mëson për Jezusin. Zbuloni se si mund të vini më pranë Perëndisë duke lexuar prej faqeve të tij.

Merrni një kopje falas të Librit të Mormonit
Porositni Tani

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Po. Besojnë shumë. Ajo është fjala e Perëndisë, një vëllim i shenjtë shkrimesh të shenjta dhe kërkohet të lexohet për një jetë të lumtur. Bashkë me Biblën, ne gjithashtu gjejmë frymëzim në libra të tjerë shkrimesh të shenjtë që i ka vetëm Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Të gjithë ata veprojnë së bashku që të na mësojnë të vërteta të rëndësishme për Jezu Krishtin.

Po! Jezusi është themeli i besimit tonë. Në fakt, ne parapëlqejmë ta quajmë Kishën tonë me emrin e saj të plotë, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Libri i Mormonit thotë: “Dhe, ne flasim për Krishtin, ne gëzohemi në Krishtin, ne predikojmë për Krishtin, ne profetizojmë mbi Krishtin dhe shkruajmë sipas profecive tona, që fëmijët tanë të mund të dinë se cilit burim t’i drejtohen për heqjen e mëkateve të tyre” (2 Nefi 25:26).

Oraret e shërbesave në Kishë ndryshojnë nga bashkësia në bashkësi. Sidoqoftë, ju gjithmonë mund të planifikoni për një mbledhje kryesore për të gjithë, që pasohet nga një orë e veçantë mësimore që ndahet sipas grupmoshave apo interesave të përgjithshme.

Shërbesa për të gjithë quhet “mbledhja e sakramentit”. Kjo mbledhje përbëhet nga këngë, lutje dhe predikime (ose “biseda”) që bëhen nga anëtarë të ndryshëm të bashkësisë çdo javë. Por pjesa më e rëndësishme e mbledhjes është koha kur marrim sakramentin (ose kungimin) që të kujtojmë Shpëtimtarin.