4 Gjëra që Duhet t’i Dijë Kushdo për Librin e Mormonit

Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin. Burrat, gratë dhe familjet te Libri i Mormonit u ndeshën me sfidat e jetës ashtu siç bëjmë ne. Ne mund të shohim vetveten te historitë e tyre dhe mund të frymëzohemi për të qenë më të mirë e për t’i ndihmuar të tjerët siç bëri Jezusi. Këtu janë katër gjëra që duhet të dini për këtë libër të shenjtë:

1. Libri i Mormonit, ashtu si Bibla, është fjala e Perëndisë

Ashtu siç Perëndia i foli Moisiut dhe Noeut në Bibël, Ai gjithashtu i udhëzoi profetët e Tij në kontinentet e lashta amerikane që të mbajnë një anal të mësimeve dhe ligjeve të Tij. Shkrimet e tyre përfundimisht u mblodhën në një libër nga një profet i quajtur Mormon. Fjalët te Libri i Mormonit pohojnë jetën, shërbesën e Jezusit dhe veprat e Tij për të na shpëtuar nga mëkati dhe për ta mposhtur vdekjen. Në fakt, pjesa më interesante e Librit të Mormonit është koha kur Jezusi erdhi për të vizituar popullin në kontinentet e lashta amerikane.

Në Bibël, Apostulli Pal dha mësim: “Çdo gjë do të qëndrojë me gojën e dy a tre dëshmitarëve” (2 Korintasve 13:1). Kur Perëndia na mëson një parim të rëndësishëm, Ai dërgon një burim tjetër për ta vërtetuar atë. Libri i Mormonit dhe Bibla janë dëshmitarë të njëri tjetrit. Ndërsa shumë njerëz sot largohen nga Perëndia dhe feja, pasja e më shumë se një dëshmitari për fjalën e Perëndisë mund të na ndihmojë të qëndrojmë në shteg (shih 2 Nefi 29:7–8).

Zbulojeni vetë a është i vërtetë Libri i Mormonit
Kërkoni një Kopje Falas

2. Ai mund t’i shtojë paqe dhe kuptim jetës suaj

Libri i Mormonit është një libër udhëzues mbi mënyrën se si të jetojmë një jetë të mbushur me paqe dhe lumturi.

Një apostull i kohës së sotme, Presidenti Marion G. Romni, premtoi se kur ne e lexojmë Librin e Mormonit “shpirti i atij libri të mrekullueshëm do të arrijë që t’i përshkojë shtëpitë tona dhe të gjithë ata që banojnë aty. Shpirti i nderimit do të rritet; respekti reciprok dhe interesimi për njëri tjetrin do të rriten. Shpirti i grindjes do të largohet. Prindërit do t’i këshillojnë fëmijët e tyre me dashuri e urtësi më të madhe. Fëmijët do të reagojnë më mirë ndaj këshillës së prindërve të tyre dhe do të jenë më të bindur. Drejtësia do të rritet. Besimi, shpresa dhe dashuria hyjnore – dashuria e pastër e Krishtit – do të gëlojnë në shtëpitë dhe jetët tona, duke sjellë në zgjimin e tyre paqe, gëzim dhe lumturi” (“The Book of Mormon”, Ensign, maj 1980, f. 67).

3. Miliona njerëz e lexojnë Librin e Mormonit

Miliona njerëz në të gjithë botën e kanë lexuar Librin e Mormonit në gjuhën e vet. Ata kanë pyetur në lutje a është ai fjala e Perëndisë. Ata kanë marrë një përgjigje: “Po!” Libri i Mormonit premton që, nëse e pyetni Perëndinë a është ai i vërtetë, Ai do tʼjua tregojë. Kjo ngre një pyetje tjetër: Nëse e merrni atë përgjigje nga Perëndia, a do ta ndiqni atë?

4. Ne mund t’jua sjellim një Libër Mormoni falas drejt e në shtëpi

Nëse dëshironi një Libër Mormoni, ju mund të keni një të tillë pa asnjë kosto. Përfaqësuesit vendorë do t’ua sjellin personalisht librin tuaj, pavarësisht se ku jetoni. Ata do të jenë të lumtur po t’ju tregojnë pak nga historitë e tyre të parapëlqyera.

Do të na pëlqente ta lexonim Librin e Mormonit me ju
Takohuni me Misionarët

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Këtu keni një përmbledhje të shkurtër të historisë epike mijëvjeçare që përmbahet në Librin e Mormonit:

Në thelb, Libri i Mormonit është historia e një familjeje. Lehi është një profet në Jerusalem. Perëndia e paralajmëron Lehin në një ëndërr që ta marrë familjen e vet dhe të largohet nga Jerusalemi sepse shpejt vendi do të shkatërrohet. Ata kalojnë oqeanin drejt kontinentit amerikan. Lamani dhe Lemueli, djemtë më të mëdhenj të Lehit, nuk besojnë se babai i tyre frymëzohet nga Perëndia. Vëllai i tyre më i vogël, Nefi, është plot me besim. Nefi zgjidhet nga Perëndia për ta drejtuar familjen dhe për të qenë mësuesi i tyre.

Përfundimisht njerëzit ndahen në dy grupe: nefitët dhe lamanitët. Këto grupe janë shpesh në luftë me njëri tjetrin dhe besimi i tyre te Jezusi vihet vazhdimisht në provë. Ky besim i mbush faqet e Librit të Mormonit në një formë predikimesh të fuqishme, mësimesh për jetën dhe përvojash shpirtërore.

Pasi Jezusi ringjallet, Ai u shfaqet njerëzve në kontinentin amerikan. Ai u mëson atyre për pagëzimin dhe faljen. Ai i shëron të sëmurët dhe i bekon fëmijët e tyre. Ai themelon Kishën e Tij. Ndryshe nga njerëzit në Jerusalem, njerëzit në kontinentin amerikan e dëgjojnë Jezusin. Pas vizitës së Tij, ata jetojnë në paqe për qindra vjet.

Me kalimin e kohës, njerëzit e humbasin besimin e tyre dhe lufta shpërthen sërish, gjë që e zhduk pothuajse të gjithë popullsinë.

Sikurse Bibla, Libri i Mormonit ka shumë autorë. Ai është një përmbledhje e ditarëve dhe historive që kaluan nga një shkrues te një tjetër për një periudhë gati 1 000 vjeçare. Autori i parë është profeti Nefi, i cili u largua nga Jerusalemi me familjen e tij në vitin 600 pr. K. dhe erdhi në kontinentin amerikan. Nefi ia kaloi analin vëllait të tij më të vogël, i cili më pas ia dha atë birit të tij. Secili autor gjithmonë ia dha analin dikujt që i mirëbesonte. Mormoni ishte profeti i cili i bashkoi të gjitha shkrimet në një libër të vetëm. Prandaj, libri u quajt Libri i Mormonit.

Në vitin 1823, Jozef Smithin e drejtuan për te këto anale të lashta dhe i përktheu ato me anë të fuqisë së Perëndisë.

Libri i Mormonit e përkrah Biblën dhe shpesh i qartëson mësimet e Jezu Krishtit. Për shembull, librat e Markut dhe Llukës te Bibla na tregojnë të njëjtat histori për Jezusin, por ju mund të mësoni më shumë duke i lexuar të dy këndvështrimet.

Së bashku, Libri i Mormonit dhe Bibla, përmbajnë frymëzim, udhërrëfim dhe udhëzim me vlerë të mijëra vjetëve. Ata tregojnë se Perëndia e do dhe i udhërrëfen njerëzit nga të gjitha anët e botës. Duke i studiuar të dy librat, ju mund të merrni një kuptueshmëri më të mirë për atë se kush është Perëndia dhe çfarë do Ai për ju.