4 Gjëra që Duhet t’i Dijë Kushdo për Librin e Mormonit

Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin. Burrat, gratë dhe familjet te Libri i Mormonit u ndeshën me sfidat e jetës ashtu siç bëjmë ne. Ne mund të shohim vetveten te historitë e tyre dhe mund të frymëzohemi për të qenë më të mirë e për t’i ndihmuar të tjerët siç bëri Jezusi. Këtu janë katër gjëra që duhet të dini për këtë libër të shenjtë:

1. Libri i Mormonit, ashtu si Bibla, është fjala e Perëndisë

Ashtu siç Perëndia i foli Moisiut dhe Noeut në Bibël, Ai gjithashtu i udhëzoi profetët e Tij në kontinentet e lashta amerikane që të mbajnë një anal të mësimeve dhe ligjeve të Tij. Shkrimet e tyre përfundimisht u mblodhën në një libër nga një profet i quajtur Mormon. Fjalët te Libri i Mormonit pohojnë jetën, shërbesën e Jezusit dhe veprat e Tij për të na shpëtuar nga mëkati dhe për ta mposhtur vdekjen. Në fakt, pjesa më interesante e Librit të Mormonit është koha kur Jezusi erdhi për të vizituar popullin në kontinentet e lashta amerikane.

Në Bibël, Apostulli Pal dha mësim: “Çdo gjë do të qëndrojë me gojën e dy a tre dëshmitarëve” (2 Korintasve 13:1). Kur Perëndia na mëson një parim të rëndësishëm, Ai dërgon një burim tjetër për ta vërtetuar atë. Libri i Mormonit dhe Bibla janë dëshmitarë të njëri tjetrit. Ndërsa shumë njerëz sot largohen nga Perëndia dhe feja, pasja e më shumë se një dëshmitari për fjalën e Perëndisë mund të na ndihmojë të qëndrojmë në shteg (shih 2 Nefi 29:7–8).

Zbulojeni vetë a është i vërtetë Libri i Mormonit
Kërkoni një Kopje Falas

2. Ai mund t’i shtojë paqe dhe kuptim jetës suaj

Libri i Mormonit është një libër udhëzues mbi mënyrën se si të jetojmë një jetë të mbushur me paqe dhe lumturi.

Një apostull i kohës së sotme, Presidenti Marion G. Romni, premtoi se kur ne e lexojmë Librin e Mormonit “shpirti i atij libri të mrekullueshëm do të arrijë që t’i përshkojë shtëpitë tona dhe të gjithë ata që banojnë aty. Shpirti i nderimit do të rritet; respekti reciprok dhe interesimi për njëri tjetrin do të rriten. Shpirti i grindjes do të largohet. Prindërit do t’i këshillojnë fëmijët e tyre me dashuri e urtësi më të madhe. Fëmijët do të reagojnë më mirë ndaj këshillës së prindërve të tyre dhe do të jenë më të bindur. Drejtësia do të rritet. Besimi, shpresa dhe dashuria hyjnore – dashuria e pastër e Krishtit – do të gëlojnë në shtëpitë dhe jetët tona, duke sjellë në zgjimin e tyre paqe, gëzim dhe lumturi” (“The Book of Mormon”, Ensign, maj 1980, f. 67).

3. Miliona njerëz e lexojnë Librin e Mormonit

Miliona njerëz në të gjithë botën e kanë lexuar Librin e Mormonit në gjuhën e vet. Ata kanë pyetur në lutje a është ai fjala e Perëndisë. Ata kanë marrë një përgjigje: “Po!” Libri i Mormonit premton që, nëse e pyetni Perëndinë a është ai i vërtetë, Ai do tʼjua tregojë. Kjo ngre një pyetje tjetër: Nëse e merrni atë përgjigje nga Perëndia, a do ta ndiqni atë?

4. Ne mund t’jua sjellim një Libër Mormoni falas drejt e në shtëpi

Nëse dëshironi një Libër Mormoni, ju mund të keni një të tillë pa asnjë kosto. Përfaqësuesit vendorë do t’ua sjellin personalisht librin tuaj, pavarësisht se ku jetoni. Ata do të jenë të lumtur po t’ju tregojnë pak nga historitë e tyre të parapëlqyera.

Do të na pëlqente ta lexonim Librin e Mormonit me ju
Takohuni me Misionarët

Pyetje të Zakonshme

Njerëzit kanë shumë pyetje në lidhje me “mormonët”, ose e thënë më me respekt, anëtarët e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Klikoni këtu për të parë listën e plotë.