Kisha e Jezu Krishtit

Kur Jezusi ishte në tokë, Ai themeloi Kishën e Tij. Po e njëjta Kishë ekziston sot.

Jezusi erdhi në tokë jo vetëm për të na shpëtuar nga mëkati, por edhe për të themeluar kishën e Tij. Kur Ai vdiq, Ai la pas më shumë sesa vetëm predikime dhe mësime të fuqishme. Ai la pas apostuj, urdhërime dhe një organizim themelor të kishës që do të vazhdonte t’i bekonte të tjerët shumë kohë pas vdekjes dhe ringjalljes së Tij. Ai gjithashtu u dha burrave të drejtë priftërinë, ose fuqinë për të vepruar në emrin e Tij, që të mund t’i pagëzonin dhe t’i shëronin të tjerët dhe ta udhërrëfenin Kishën.

Mësoni rreth Kishës së rivendosur të Jezu Krishtit
Takohuni me Misionarët

Ejani, adhurojeni Shpëtimtarin Jezu Krisht me ne! Ju do të përfitoni nga studimi i mësimeve të Tij në shkrimet e shenjta dhe dëgjimi i asaj që Ai u ka thënë profetëve dhe apostujve në kohën tonë. Ju do ta ndieni dashurinë e Perëndisë ndërsa merrni pjesë në shërbimin ndaj njëri-tjetrit në Kishën e Zotit.

Silleni në kishë të gjithë familjen
Të gjithë janë të mirëpritur
Gjejeni një Kishë Pranë Jush