Profecitë e Biblës

Perëndia thërret profetë që të na mësojnë urdhërimet e Tij, të na paralajmërojnë kundër mëkatit dhe të profetizojnë ngjarje të së ardhmes. Analet e Biblës shënojnë shumë profeci që janë përmbushur tashmë, si edhe shumë që ende nuk kanë ndodhur. Shumë profeci biblike përqendrohen te Jezu Krishti, jeta e Tij dhe roli i Tij në fatin e gjithë njerëzimit.

Përse Perëndia thërret profetë?

Çfarë u profetizua rreth Jezusit?

Cilat janë disa profeci biblike që janë përmbushur tashmë?

Cilat janë disa profeci biblike që nuk janë përmbushur ende?

Si gjejnë zbatim këto profeci për mua sot?
Studimi Falas i Biblës