Ju Mund të Jeni një Familje Përgjithmonë

Familjet janë një pjesë e madhe e planit të Perëndisë për lumturinë tonë. Ne lindemi në një familje. Ne aspirojmë të ndërtojmë marrëdhënie të forta familjare. Shtëpia mund të jetë një vend ku ndiejmë përkrahje, siguri dhe dashuri. Perëndia nuk do që lidhjet familjare të mbarojnë kur ne vdesim. Në saje të tempujve, ne mund të bashkohemi me familjet tona në jetën që vjen.

Derisa Vdekja t’Ju Ndajë?

Kur shenjtorët e ditëve të mëvonshme martohen, ata e kuptojnë se martesa ka për qëllim që të zgjatë përgjithmonë. Ceremonitë martesore në tempuj përmbajnë fjalët “për kohën dhe gjithë përjetësinë”, jo “derisa vdekja t’ju ndajë”. Por nuk janë fjalët ato që e bëjnë të mundur martesën e përjetshme – është fuqia e Perëndisë.

Fuqia e Perëndisë për të Bashkuar së Bashku

Në Bibël, Jezusi u dha Dymbëdhjetë Apostujve fuqinë e vulosjes, ose “çelësat” e vulosjes. Ajo fuqi nënkuptonte se martesa dhe shumë bekime të tjera të mrekullueshme mund të zgjatin përgjithmonë. “Çelësat” e lidhin martesën së bashku. Asgjë nuk mund ta thyejë atë lidhje përveçse mungesa e besnikërisë ndaj bashkëshores/tit ose Perëndisë.

Kur Perëndia e rivendosi Kishën e Tij nëpërmjet Jozef Smithit, Ai gjithashtu i dha atij fuqinë vulosëse. Kur çiftet martohen në një tempull të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, personit që kryen ceremoninë, i është dhënë leje për ta përdorur atë fuqi.

Si mund ta forcoj familjen time?
Studimi Falas i Biblës

Fuqia Vulosëse Shtrihet te Fëmijët

Fëmijët që linden nga çifte të martuara në tempuj, automatikisht “vulosen” te prindërit e tyre. Familjet që bashkohen me Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme më vonë gjatë jetës, mund të shkojnë gjithashtu në tempull për t’u vulosur së bashku.

Paraardhësit dhe Historia Familjare

Bekimi i një familjeje të përhershme nuk është vetëm për ne sot. Po për stër–stër–stër–stërgjyshen tuaj e cila nuk u vulos kurrë me bashkëshortin dhe fëmijët e saj? Fatmirësisht, Perëndia mendon që familjet e përjetshme janë kaq të rëndësishme sa Ai siguroi një mënyrë për ta bërë të sigurt që çdo njeri mund të bashkohet me njerëzit e tij të dashur përgjithmonë.

Shenjtorët e ditëve të mëvonshme i kërkojnë paraardhësit e tyre dhe mbajnë dokumente të kujdesshme të atyre që janë vulosur. Kur gjejnë njerëz që nuk janë vulosur, ata shkojnë në tempull dhe bëjnë një ceremoni me zëvendës në emër të atij paraardhësi. Ai paraardhës më pas mund të zgjedhë që ta pranojë ose jo vulosjen. Fuqia vulosëse është si një zinxhir që i lidh së bashku brezat familjarë.

Mësoni se si mund të jeni me familjen tuaj përgjithmonë
Takohuni me Misionarët