Familjet Janë Qendrore në Planin e Perëndisë

Perëndia e bëri tepër të qartë se familjet janë të rëndësishme kur Ai krijoi Adamin dhe Evën. Bibla e Shenjtë i quan ata “burri e gruaja” (Zanafilla 2:25) dhe urdhërimi i parë që Perëndia u dha atyre, ishte të kishin fëmijë (shih Zanafilla 1:28).

Cili është qëllimi i një familjeje?

Familjet janë një pjesë hyjnore e planit të Perëndisë. Ato janë njësia themelore për ndërtimin e shoqërive të forta. Familjet janë vendi ku mund të ndiejmë dashuri e të mësojmë se si t’i duam të tjerët. Jeta është e vështirë dhe ne kemi nevojë për njerëz tek të cilët mund të mbështetemi. Shtëpia është një liman i sigurt ku mund të marrim këshillë, përkrahje, përqafime dhe, kur nevojitet, biskota me copëza çokollate.

Silleni tërë familjen tuaj në kishë
Të gjithë janë të mirëpritur
Gjeni një Shtëpi Mbledhjesh

Perëndia është Ati ynë Qiellor

Familja jonë këtu në tokë është e organizuar si familja jonë në qiell. Ashtu siç mund të shkojmë te prindërit tanë për këshillë, Ati ynë Qiellor është gjithmonë aty për të na dhënë ndihmë. Kur lutemi, Ai dëgjon dhe Ai jep përgjigje.

Perëndia ju do kaq shumë. Mendoni për dashurinë e prindërve për fëmijën e tyre. Ata e duan atë fëmijë pa asnjë kusht, edhe kur fëmija bën gabime. Ajo dashuri është vetëm një grimcë e dashurisë që Ati ynë Qiellor ka për ne.

Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës

Në vitin 1995, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme nxori një deklaratë zyrtare rreth rëndësisë së familjeve. Dokumenti përvijon përgjegjësitë e etërve dhe nënave dhe trajton tema kyç të tilla si martesa, gjinia, prindërimi dhe seksi.

Fragmente nga dokumenti Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës

Martesa

“Martesa midis një burri dhe një gruaje shugurohet nga Perëndia.”

Familjet e përjetshme

“Plani hyjnor i lumturisë bën të mundur që marrëdhëniet familjare të vazhdojnë përtej varrit.”

Marrëdhëniet seksuale

“Perëndia ka urdhëruar që fuqitë e shenjta të krijimit të jetës duhet të përdoren vetëm midis burrit dhe gruas, ligjërisht të martuar si bashkëshort e bashkëshorte.”

Prindërimi

“Prindërit kanë një detyrë të shenjtë për të rritur fëmijët e tyre me dashuri dhe drejtësi, për të plotësuar nevojat e tyre fizike dhe shpirtërore dhe për t’i mësuar ata ta duan e t’i shërbejnë njëri tjetrit.”

Besnikëria në martesë

“Fëmijët kanë të drejtën të linden nga prindër brenda lidhjeve të martesës dhe të rriten nga një atë dhe një nënë të cilët i nderojnë me besnikëri të plotë besëlidhjet e martesës.”

Përgjegjësitë martesore

“Etërit dhe nënat kanë detyrim të ndihmojnë njëri tjetrin si partnerë të barabartë.”

Përgjegjshmëria ndaj Perëndisë

“Ne paralajmërojmë se individët që shkelin besëlidhjet e dëlirësisë, që abuzojnë me bashkëshorten/in ose fëmijët apo që dështojnë në përmbushjen e përgjegjësive të tyre familjare, do të qëndrojnë një ditë përgjegjës përpara Perëndisë.”

Forcimi i familjeve

“Ne u bëjmë thirrje qytetarëve dhe zyrtarëve të përgjegjshëm të qeverive kudo që janë të nxisin ato masa të krijuara për të ruajtur dhe forcuar familjen si njësia themelore e shoqërisë.”

Si mund ta forcoj familjen time?
Studimi Falas i Biblës