Sakramenti

Pjesa më e rëndësishme e mbledhjeve tona të së dielës është sakramenti (ose kungimi).

Çdo javë bekohet buka dhe uji dhe i shpërndahen bashkësisë. Ndërsa i hamë dhe i pimë këto elemente simbolike, ne premtojmë që ta kujtojmë flijimin e Jezusit dhe të përpiqemi fort për t’i zbatuar urdhërimet e Tij. Është një mundësi e mrekullueshme që ta ndiejmë dashurinë e Perëndisë për ne dhe që ta ftojmë Shpirtin e Shenjtë të na udhërrëfejë dhe ngushëllojë.

Sakramenti i Parë

Natën përpara Kryqëzimit të Tij, Jezusi u takua me apostujt e Vet dhe krijoi sakramentin. Ai mori bukën, e bekoi dhe e theu dhe ua dha atyre, duke thënë: “Ky është trupi im, që është dhënë për ju; bëni këtë në përkujtimin tim” (Lluka 22:19). Pastaj Ai mori verë, e bekoi dhe ua kaloi atyre, duke thënë: “Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju” (Lluka 22:20).

Sot, ne e marrim sakramentin çdo javë si kujtesë për flijimin e bërë nga Jezu Krishti, i cili na lejon të marrim falje nga mëkatet tona dhe të jetojmë sërish pasi të vdesim.

Ejani dhe frekuentoni një shërbesë kishe. Të gjithë vizitorët janë të mirëpritur!
Gjejeni një Kishë Pranë Jush

Premtimet që bëjmë gjatë sakramentit

Kur ne e marrim sakramentin çdo javë, ne premtojmë se:

1. Ne jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Jezusit dhe ta kujtojmë gjithmonë Atë (kjo do të thotë që ne përpiqemi ta përfaqësojmë Jezusin nëpërmjet fjalëve dhe veprimeve tona).

2. Ne do t’i zbatojmë urdhërimet e Tij.

Bekimet nga marrja e sakramentit

Nëse i mbajmë zotimet që ia kemi bërë Zotit, neve na premtohet udhërrëfim e ngushëllim nga Shpirti i Tij i Shenjtë. Pasja e Shpirtit të Shenjtë me ne është një nga bekimet më të mëdha në këtë jetë.

Përse përdorim ujë në vend të verës

Të kujtuarit e Shpëtimtarit është aspekti më i rëndësishëm i sakramentit. Perëndia ua ka shpalosur profetëve të kohës sonë se uji mund të simbolizojë gjakun e Krishtit gjithashtu dhe të na kujtojë flijimin e Tij.