Ai e Bën të Mundur Atë

1:50

Ne Mund të Bëjmë më Mirë dhe të Jemi më të Mirë

Ne mund të jemi më të mirë

Në ç’mënyrë procesi i pendimit mund të na ndihmojë të jemi më të mirë?

Mbështetja te Shlyerja e Krishtit

Si mund t’ju ndihmojë mbështetja te Shlyerja e Krishtit për të arritur ta njihni Shpëtimtarin?

Të Pastruar nëpërmjet Pendimit

Si mund të pastroheni ju nëpërmjet pendimit?

Familja Fu

Zbuloni se si ju mund ta zbuloni vetë a ka një Perëndi.

words and things

Kush është Jezu Krishti?

Biri i Perëndisë

Jezusi është i parëlinduri i Perëndisë, Atit, në shpirt dhe fëmija i vetëm i Perëndisë në mish. Nëna e Tij e vdekshme, Maria, e mbajti Atë përpara se ta lindte dhe e rriti ndërkohë që Ai ishte në tokë. Misioni i Tij u vendos përpara se të krijohej bota.

Mësuesi

Jezusi ishte mësuesi më i madh që jetoi ndonjëherë dhe Ai ende na jep mësim neve sot. Në moshën 12–vjeçare, Jezusin e gjetën duke u dhënë mësim dijetarëve në tempull (shih Lluka 2:46). Ata u habitën me njohurinë e Tij. Jezusi vazhdoi të jepte mësim predikime të mëdha gjatë gjithë jetës së Tij.

Shembulli

Jezusi jetoi një jetë të përkryer – pa mëkate – dhe siguroi një shembull të përsosur për ne sipas të cilit të jetojmë. Të gjitha gjërat fetare duhet të bëhen në emrin e Tij të shenjtë.

Shpëtimtari

Emri hebraik i Jezusit është Jeshua, që do të thotë “Shpëtimtar”. Jezusi e përmbushi rolin e Tij si Shpëtimtar nëpërmjet flijimit të Tij të vullnetshëm dhe Ringjalljes së Tij.

Kush është Jezu Krishti?

Kush është Jezu Krishti? Jezusi është Shpëtimtari i botës. Ndërsa e ndjekim Atë, ne gjejmë paqe dhe lumturi më të madhe në jetë.

Jezu Krishti dha mësim shumë gjëra teksa ishte në tokë, më e madhja e të cilave ishte dashuria.

Profetët dhe apostujt modernë flasin rreth ndryshimit dhe pendimit