20 Vargje nga Bibla që na Ndihmojnë të Gjejmë Forcë

Bibla e Shenjtë është një burim i forcës shpirtërore. Nëpërmjet shembujve dhe mësimeve të frymëzuara, ajo tregon se ne mund të përmbushim çdo gjë me anë të fuqisë së Jezu Krishtit.

Perëndia dëshiron që ne të jemi të suksesshëm në jetë. Ai dëshiron që ne të rritemi, të gjejmë gëzim dhe të kthehemi për të jetuar me Të një ditë. Ai dërgoi Birin e Tij, Jezu Krishtin, që ne të mund të forcohemi në sprovat dhe sfidat tona. Këto 20 vargje nga Bibla na frymëzojnë dhe japin mësim se si të mbështetemi te Jezusi dhe të gjejmë paqe, guxim dhe forcë për ta jetuar ungjillin.

Kush është burimi i vërtetë i forcës?

1

2

3

4

5

6

Përse Jezusi është në gjendje që të na ofrojë forcë?

7

8

9

10

Si mund të na ndihmojë forca që e marrim nga Jezusi?

11

12

13

14

Si mund të gjej forcë te Jezusi?

15

16

17

18

19

20

Eksploroni më shumë tema

Çfarë na Mëson Bibla e Shenjtë?

Bibla e Shenjtë na mëson se gjatë gjithë historisë, dashuria e Perëndisë për fëmijët e Tij nuk reshti kurrë.

Jezusi në Librin e Mormonit

Jezusi e kaloi jetën e Tij në vdekshmëri pranë Jerusalemit, duke u mësuar judenjve ungjillin e Tij. Gjithsesi, Jezusi u dha mësim edhe njerëzve në toka të tjera: në kontinentin amerikan. Ajo vizitë ishte jetëndryshuese për ta në atë kohë. Njohuria për atë vizitë mund të jetë po aq domethënëse për ju sot.

Si Funksionojnë së Bashku Bibla dhe Libri i Mormonit

Që të dy librat mund t’ju ndihmojnë të afroheni më shumë me Jezu Krishtin dhe të mësoni më shumë rreth ungjillit të Tij.

Shërbesat e së Dielës

Kisha është një strehë nga rrëmuja e jetës së përditshme. Frekuentimi në shërbesat kishtare na jep kohë për t’u përqendruar tek adhurimi i Perëndisë dhe dashuria për njerëzit rreth nesh. Është një rimbushje shpirtërore dhe një mënyrë e përsosur për të na ndihmuar ta kemi Jezusin para nesh dhe qendrën e jetës sonë.

Çfarë Është Libri i Mormonit?

Ashtu si Bibla, Libri i Mormonit është një anal i lashtë që na mëson për Jezusin. Ai është fjala e Perëndisë dhe jep përgjigje për pyetjet rreth ungjillit. Ai gjithashtu na ndihmon të bëhemi më të mirë dhe na afron më shumë me Perëndinë.

Si ta Gjej për Vete Kishën e Duhur të Krishterë?

Kur kërkoni një Kishë, është e dobishme të mendoni rreth asaj që kanë dhënë mësim Jezusi e apostujt dhe profetët e Tij.

Cili është qëllimi i jetës?

Jeta ka qëllim dhe kuptim. Perëndia, Ati ynë i dashur, do që ne të gjejmë lumturi dhe gëzim. Ai krijoi një plan që ne të rritemi, të jetojmë me anë të besimit dhe të kthehemi për të jetuar me Të një ditë.